Begroting 2020

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AVU

Afval Verwijdering Utrecht

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BghU

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht

BO

Basisonderwijs

BOA

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

BOR

Bewegen Op recept

BPSDL

Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom

BRP

Basisregistratie Personen

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

CMPG

Complex Multiprobleem gezinnen

CTI

Computer Telephony Integration

DMJOP's

Duurzame meerjaren onderhoudsplannen

EBU

Economic Board Utrecht

ECUB

Energie Collectief Utrechtse Bedrijven

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Gip

Grondstoffen inzamelplan

GLI

Gecombineerde Leefstijlinterventie

GMP+

Gemeentelijk Mobiliteits Plan +

GrEX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Riolerings Plan

HdSR

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

HSD

Herstructurering Sociaal Domein

IJGZ

Integrale jeugdgezondheidszorg

IKB

Individueel keuze Budget

KOEK

Klimmen op Eigen Kracht

kUS

kennisplatform Utrecht Sociaal

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MDD

Monitor Doelgerichte Digitalisering

MEC

Milieu-educatie centrum

MIP

Meerjaren-investeringsplan

MJOP

Meerjaren-onderhoudsplan

MO/BW

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

MOR

Melding Openbare Ruimte

MVI

Maatschappelijk verantwoord Inkopen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NHW

Nieuwe Hollandse Waterlinie

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

NRU

Noordelijke Randweg Utrecht

NSOB

Nederlandse school voor Openbaar Bestuur

OMU

Ontwikkelmaatschappij Utrecht

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OZA

Onderwijs-Zorg-Arrangement

PAS

Programma aanpak Stikstof

PEX

Parkeerexploitatie

PFAS

Poly- en Perfluoralkylstoffen

PGA

Persoonsgerichte Aanpak

PMD

Plastic, metaal en drankverpakkingen

PUEV

Provinciaal Uitvoeringsproject Externe Veiligheid

RBL

Regionale Backoffice jeugd Lekstroom

REP

Ruimtelijk Economisch Perspectief

RES

Regionale Energiestrategie

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Ruddo

Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden

SBN

Stichting Bibliotheken Nieuwegein

SROI

Social Return on Investment

UVVB

Utrechts Verkeer- en Vervoer Beraad

VEX

Vastgoedexploitatie

VO

Voortgezet onderwijs

VRI

Verkeersregelinstallatie

VTH

Veiligheid, Toezicht en Handhaving

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WIL

Werk en Inkomen Lekstroom

Winnet

Water Innovatie Netwerk

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNRA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

wvGGZ

wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg

WWZ

Wonen, Welzijn en Zorg

ga terug