Begroting 2020

Vertragingen en temporiseringen

Vertragingen en temporiseringen

De volgende voorstellen uit de Kadernota zijn voor 2020 getemporiseerd:

Kadernota

Aanpassing na temporisering

Verschil

RUD - overdracht asbesttaken

70

0

-70

Doorontwikkeling burgerzaken

88

66

-22

Dienstverlening

120

90

-30

Totaal temporisering Kadernota

-122

De volgende voorstellen uit het Coalitieakkoord zijn voor 2020 getemporiseerd:

Coalitieakkoord

Aanpassing na temporisering

Verschil

zwemmen en verkeersexamens

25

0

-25

schoolpleinen (kapitaallasten)

25

0

-25

matchingsfund, groen geluk

100

50

-50

historische dorpskernen (deels kapitaallasten)

50

0

-50

werkbudget / capaciteit wijkcoordinatoren

152

95

-57

herijken evenementenbeleid

60

40

-20

Totaal temporisering Coalitieakkoord

-227

Totaal temporisering Kadernota en Coalitieakkoord

-349

In onderstaande tabel wordt de vrijval van de afschrijvingslasten in de begroting 2020 weergegeven. Vertraging in de investeringen in 2019 leidt ertoe dat de begrote kapitaallasten in het jaar daarna (2020) incidenteel vrijvallen (bedragen in €).

Omschrijving

krediet jaar

krediet bedrag

2020 begroot afschrijvingen

Cocons hoogbouw MIP 2017

2017

80.000

3.200

VRI 703 - MIP 2016

2015

98.880

4.900

VRI 704 - MIP 2016

2015

96.000

4.800

VRI 706 - MIP 2016

2015

115.200

5.760

VRI 707 - MIP 2016

2015

120.000

6.000

Herinrichting begraafplaats - MIP 2016

2015

200.000

4.800

Grafdelfmachine

2018

100.000

12.500

Onderhoud betondekken Gr.Anselmdek

2017

864.000

43.200

VRI 702 - MIP 2017

2017

102.000

5.100

Asfalt Jutphaas Wijkersloot

2017

544.000

27.200

CCS centrale hardware - MIP 2016

2015

50.000

2.500

Kinderboerderij MIP 2019

2019

250.000

6.250

126.210

Kleedaccommodatie Parkhout/Zandveld

2017

911.200

22.780

Aanlegkst. 1 voetbalveld spp Zandveld MIP 2017

2017

39.000

2.600

Investering kantine Parkhout Zandveld

2018

400.000

20.000

Installaties accommodatie Parkhout Zandveld

2017

252.000

16.800

Inrichting accommodatie Parkhout Zandveld

2017

126.000

8.400

Shovel zwenklader

2018

90.000

11.250

Basisaanpassingen Atrium/Stadshuis

2016

375.000

9.375

Aanpassing Atrium Casco

2018

1.482.200

37.055

Aanpassing Atrium Installaties

2018

746.800

37.340

Aanpassing Atrium Inrichting

2018

2.700.000

180.000

Investeringen ICT en Geo-informatie

div

680.000

135.000

Cognos MIP 2019

2019

80.000

16.000

496.600

programma

bedrag

Leefomgeving en Veiligheid

126.210

Bedrijfsvoering

496.600

Totale vrijval afschrijvingslasten

622.810

Lagere inkomsten Stadshuis (ook verwerkt in begroting 2020)

-415.000

Saldo verwerkt in begroting 2020

207.810

ga terug