Begroting 2020

Begrotingscijfers per taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

0. Bestuur en ondersteuning

0.2

Burgerzaken

501.900

-1.135.600

633.700

0.4

Overhead

52.894.800

-2.190.200

-50.704.600

0.1

Bestuur

2.625.800

-

-2.625.800

0.5

Treasury

-654.800

-500.000

1.154.800

0.64

Belastingen overig

1.515.300

-1.006.300

-509.000

0.61

OZB woningen

-12.571.800

12.571.800

0.8

Overige baten en lasten

123.300

25.900

-149.200

0.62

OZB niet-woningen

-3.993.800

3.993.800

0.63

Parkeerbelasting

-1.526.900

1.526.900

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

90.000

-

-90.000

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-94.275.700

94.275.700

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.610.000

-

1.610.000

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.779.200

-201.800

-3.577.400

1.2

Openbare orde en veiligheid

569.500

-508.400

-61.100

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.2

Parkeren

5.570.100

-4.645.000

-925.100

2.1

Verkeer en vervoer

5.925.700

-1.868.000

-4.057.700

2.5

Openbaar vervoer

76.700

-20.700

-56.000

2.3

Recreatieve havens

55.200

-24.800

-30.400

2.4

Economische havens en waterwegen

31.600

-

-31.600

3. Economie

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.648.900

-12.649.000

100

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

279.000

-12.000

-267.000

3.4

Economische promotie

-54.000

54.000

4. Onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.063.500

-2.633.500

-1.430.000

4.2

Onderwijshuisvesting

4.131.000

-709.000

-3.422.000

4.1

Openbaar basisonderwijs

60.300

-

-60.300

5. Sport, cultuur en recreatie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.738.900

-94.900

-3.644.000

5.5

Cultureel erfgoed

215.000

-84.800

-130.200

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.891.800

-1.559.000

-3.332.800

5.6

Media

1.977.400

-

-1.977.400

5.1

Sportbeleid en activering

675.200

-

-675.200

5.2

Sportaccommodaties

3.422.400

-878.500

-2.543.900

5.4

Musea

171.300

-

-171.300

6. Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.159.000

-522.500

-2.636.500

6.3

Inkomensregelingen

27.631.000

-18.430.300

-9.200.700

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.163.000

-24.300

-1.138.700

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

13.071.700

-400.000

-12.671.700

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

2.447.400

-

-2.447.400

6.2

Wijkteams

1.074.500

-

-1.074.500

6.4

Begeleide participatie

-

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.318.400

-

-11.318.400

6.5

Arbeidsparticipatie

1.728.200

-

-1.728.200

7. Volksgezondheid en milieu

7.4

Milieubeheer

1.256.500

-28.900

-1.227.600

7.3

Afval

5.848.600

-6.875.200

1.026.600

7.2

Riolering

3.089.600

-5.146.500

2.056.900

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

84.200

-399.500

315.300

7.1

Volksgezondheid

2.131.300

-

-2.131.300

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

18.590.900

-18.866.800

275.900

8.1

Ruimtelijke ordening

774.700

-143.600

-631.100

8.3

Wonen en bouwen

594.900

-1.808.000

1.213.100

Subtotaal

201.732.900

-195.763.400

-5.969.500

Mutaties Reserves

-

-

0.10

Mutaties reserves

2.079.400

-8.048.900

5.969.500

Totaal

203.812.300

-203.812.300

0

ga terug