Begroting 2020

Vrije tijd

Programma Vrije tijd

Ambitie
Wij dragen eraan bij dat mensen zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur en recreatie dragen bovendien bij aan de sociale samenhang en een prettig stedelijk leefklimaat. Het effect moet zijn dat Nieuwegein een stad is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. We vinden het belangrijk de verbinding tussen inwoners te faciliteren en te bevorderen. Beweging en ontmoeting zijn belangrijk voor gezondheid. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een prominente rol. Sport, recreatie, cultuur en evenementen kennen niet alleen een groot aantal bezoekers en gebruikers, maar ook veel vrijwilligers. Beide groepen zijn van grote meerwaarde voor onze stad. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en versterken van de sociale infrastructuur.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 7.621
Baten € -34
Saldo € 7.587
ga terug