Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Programma Algemene dekkingsmiddelen

In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die de gemeente met name ontvangt van het Rijk en van inwoners en bedrijven, die vrij besteedbaar zijn. Dat in tegenstelling tot de baten die geraamd zijn op de programma’s, die moeten in de meeste gevallen worden besteed aan het doel waarvoor deze zijn ontvangen.

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein bestaan op dit moment uit de volgende onderdelen:

  • Algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelasting, roerende-zaakbelasting, parkeerbelasting en precario;
  • Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen;
  • Stelposten
(bedragen x € 1.000)
Lasten € -636
Baten € -117.194
Saldo € -117.829
ga terug