Begroting 2020

Parkeerexploitatie

Parkeerexploitatie

Inleiding
Het doel van betaald parkeren in Nieuwegein wordt door ons samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Hierbij zetten wij parkeerregulering in als sturingselement, met onderscheid naar doelgroepen. Voor het gebruik van een parkeerplaats rekenen wij een parkeertarief, zowel voor de doelgroep kortparkeerders als voor de doelgroepen bewoners, bedrijven en hun beide bezoekers. Het gebruik van de bewaakte fietsenstallingen is voor iedereen gratis. Wij reguleren in de binnenstad het stallen van fietsen en scooters nabij voorzieningen, winkels en horeca ten einde overlast door gestalde fietsen en scooters te voorkomen. Met prijsdifferentiatie creëren wij accenten in de sturing. Op straat geldt bijvoorbeeld een hoger parkeertarief dan in de parkeergarages. Daarentegen kan men op straat gebruik maken van het gratis flitsparkeren in een tweetal parkeerschijfzones van beperkte omvang. Bewoners en hun bezoekers betalen minder voor parkeren dan bedrijven en hun bezoekers. Voor beide doelgroepen hanteren wij een uitgifteplafond voor het aantal parkeerrechten. Dit plafond is parkeerzone-gebonden. Als het plafond bereikt is, gelden er beperkingen ten aanzien van de uitgifte van het aantal parkeervergunningen. Wij werken continu aan het op peil houden van de kwaliteit van de parkeervoorzieningen en daarmee de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Door dagelijks intensief beheer en het uitvoeren van planmatig onderhoud blijft de kwaliteit van de parkeervoorzieningen op niveau. Waar nodig wordt de kwaliteit verbeterd door maatregelen die de beleving optimaliseren, zoals het verbeteren van de vindbaarheid van vrije parkeerplaatsen en de snelheid waarmee het verkeer de parkeergarages kan in- en uitrijden. Wat dit laatste betreft is inmiddels in alle parkeergarage het systeem voor in- en uitrijden op kenteken beschikbaar. Dit heeft naast een betere doorstroming voor kortparkeerders ook als voordeel dat zij, na aanmelding, achteraf maandelijks kunnen betalen voor het parkeren in de parkeergarages. Net zoals het belparkeren op straat. In combinatie met een loyaliteitssysteem kunnen ondernemers in de binnenstad hun klanten op eenvoudige wijze een parkeerkorting aanbieden.

Reserve parkeren
In de parkeerexploitatie wordt gerekend met een aanloopverlies vanwege hoge investeringen in de gebouwde parkeervoorzieningen. De aanloopverliezen worden gedekt door een reserve parkeren, groot € 16,6 miljoen. Het dieptepunt van de aanloopverliezen wordt verwacht in 2022. Daarna kent de parkeerexploitatie een positief jaarresultaat.

Toelichting reserveonttrekkingen
De onttrekking aan de reserve Parkeren is gebaseerd op de meest actuele parkeerexploitatie.

Ontwikkelingen 2020
De parkeerexploitatie bestaat uit kosten en opbrengsten. Aan de kostenkant stijgen de uitgaven voor de externe parkeerdienstverlening, vanwege prijsindexaties en noodzakelijke systeemaanpassingen binnen de bedrijfsvoering van de coöperatie ParkeerService. Afgelopen jaar is in de parkeervoorzieningen veel preventief maar ook correctief onderhoud uitgevoerd. Onze onderhoudsplannen zijn het afgelopen jaar geactualiseerd. Dit biedt voor de komende jaren een goed beeld van het preventief onderhoud. Waar mogelijk en/of noodzakelijk worden maatregelen doorgevoerd die wettelijk verplicht, kosten- en milieubesparende zijn of die de beleving van de parkeerders verbeteren. Groot onderhoud bekostigen wij vanuit de daarvoor bestemde reservering. In dit kader wordt in de zomer van 2020 de renovatie van de parkeergarage Cityplaza uitgevoerd.

Aan de opbrengstenkant worden in 2020 geen extra inkomsten begroot, behoudens dat de begrote opbrengsten in de parkeerexploitatie jaarlijks stijgen als gevolg van prijsindexatie en structurele tariefafspraken. De bezetting in de parkeergarages fluctueert jaarlijks. De exploitatie wordt hier jaarlijks op herzien. De tendens in de bezetting is conform prognose, waarbij in 2020 voor de gehele binnenstad in één van de parkeergarages een lichte groei wordt voorzien. Vanwege de renovatie van de parkeergarage Cityplaza, waarbij de parkeercapaciteit een aantal maanden wordt gereduceerd, projecteren wij de lichte groei in de parkeergarage Stadshuis. In de binnenstad stijgt het aandeel kortparkeerders op straat dat gebruik maakt van belparkeren nog steeds (naar verwachting 50% in 2019). Gelijkblijvende aantallen kortparkeerders op straat en verhoudingsgewijs meer belparkeerders resulteert in een hogere betalingsbereidheid. In alle parkeerzones samen is de betalingsbereidheid echter iets gedaald maar nog altijd op een hoog niveau (van 98% in 2018 naar 96% in 2019). Op basis van de uitkomsten van het meest recente jaarlijkse  parkeeronderzoek concluderen wij dat vooral de randen van de buitenste parkeerzones als aandachtsgebieden kunnen worden aangeduid. Tot de integrale handhavingsinspanningen behoren ook de controles op betaald parkeren. Binnen deze inzet wordt specifiek aandacht gevraagd voor de betalingsbereidheid in de aandachtsgebieden.

We starten met de planvorming voor de bouw van de parkeergarage Zuid. Deze parkeergarage met circa 550 parkeerplaatsen is gelegen op het abonnementenparkeerterrein naast het ziekenhuis. De bouw is gerelateerd aan het project Doorslagzone waar de komende 3 jaar circa 500 appartementen worden gebouwd. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat een deel van de bewoners in de parkeergarage Zuid gaat parkeren. Met de ontwikkelaar zijn ook afspraken gemaakt over het opzetten van een parkeerlocatie voor (elektrische) deelauto’s in de parkeergarage Theater. De gemeente laat daarbij onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor een systeem met zonnepanelen op het dak van de parkeergarage Theater.

ga terug