Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Indicatoren/kengetallen programma's

Zoals in het Bestuurlijk perspectief (hoofdstuk 1.2) is genoemd, zijn in deze paragraaf per programmaonderdeel de indicatoren opgenomen, die niet bij de programma's zijn opgenomen, omdat ze geen directe relatie hebben met de beschreven ambities.
Hiermee zijn alle door de raad vastgestelde indicatoren in de Begroting 2020 opgenomen.

ga terug