Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen Openbaar Domein

Kapitaalgoederenvormen de infrastructuur van de openbare ruimte (zoals wegen, groen, civiele bouwwerken (bijvoorbeeld: bruggen, tunnels), lichtmasten, verkeerslichten) samen met het vastgoed. Na aanleg vergt deze infrastructuur regelmatig onderhoud en dat kost geld. Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en het maatschappelijke vastgoed is belangrijk omdat het publieke ruimte betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat in de stad. De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een substantieel deel van het gemeentekapitaal. Goed beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit een financieel perspectief. Nieuwegein is inmiddels bijna 50 jaar oud en in die periode doorgegroeid van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Deze transitie maakt dat het beheer - en daarmee de uitstraling van de stad - een grotere invloed heeft gekregen op de identiteit van Nieuwegein.

Financieel beheer onderhoud kapitaalgoederen
Met ingang van 2017 is op grond van de BBV een strikt onderscheid gemaakt tussen investeringen, groot onderhoud en regulier onderhoud. Waar voorheen grote investeringen nog uit een voorziening werden betaald en niet werden geactiveerd is dit nu niet meer toegestaan. Investeringen worden geactiveerd en leiden tot kapitaallasten in de begroting, groot onderhoud gaat volgens een specifiek regime van het vaststellen van beheerplannen door de raad. De kosten van deze beheerplannen (die jaarlijks kunnen fluctueren) worden gevoed door reguliere stortingen in een voorziening. Het reguliere onderhoud wordt betaald uit jaarlijkse exploitatiebudgetten.
Daarnaast is de gemeente bezig met het doorontwikkelen van assetmanagement.
Nota kapitaalgoederen 2018
In 2018 is de nota kapitaalgoederen 2019-2023 vastgesteld, met daarin een onderscheid tussen investeringen, groot onderhoud en klein onderhoud. De beheerplannen zijn vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Aan de beheerplannen zijn voorzieningen gekoppeld. De gemaakte kosten uit hoofde van deze beheerplannen worden betaald uit de voorziening.
Naar aanleiding van motie M20 Regeren is vooruitzien en motie M21 Beheerplannen op orde is gewerkt aan een aantal beheerplannen en de nota kapitaalgoederen 2020-2023. De verwachting is dat deze nota inclusief de beheerplannen op korte termijn ter vaststelling kunnen worden aangeboden.
In het kader van het duurzaam financieel evenwicht wordt nog nagedacht hoe de nota kapitaalgoederen, assetmanagement en meerjareninvesteringsplannen zich tot elkaar verhouden.

Overzicht investeringen en groot onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte (conform nota kapitaalgoederen 2019-2023) in 2020

kapitaalgoed

onderverdeling

investeringen

kapitaallasten 

groot onderhoud 

totaal

storting voorziening

sportaccommodaties

Onderhoud sportaccommodaties

323.600

323.600

         176.100 

sportvelden

Groot onderhoud sportvelden

36.800

36.800

           54.400 

overige accommodaties

Onderhoud overige accommodaties

553.600

553.600

         407.600 

schoolgebouw/buurtpleinen

Onderhoud schoolgebouw/buurtpleinen

214.800

214.800

         210.300 

stadhuis

Onderhoud stadhuis

60.300

60.300

         110.000 

theater

Onderhoud theater

89.200

89.200

         101.300 

parkeergarages

Onderhoud parkeergarages

0

         300.500 

wegen en mobiliteit

Elementenverharding (30% maatregel) 

1.315.200

144.672

875.500

1.020.172

         718.400 

wegen en mobiliteit

Separate kredietaanvragen wegen

438.400

15.344

wegen en mobiliteit

Levensduur verlengende maatregelen 

82.200

2.877

civieltechnische werken

vaste bruggen en vlonders

109.800

5.490

5.490

         565.100 

civieltechnische werken

houten bruggen en vlonders

274.000

13.700

413.500

civieltechnische werken

keerconstructies

41.000

2.460

Speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen

792.200

47.532

0

47.532

nvt

Groen

vervanging Groen

790.200

27.657

0

27.657

nvt

Groen

Beschoeiing

161.200

8.060

0

8.060

nvt

Bebording en bebakening

Bewegwijzering

175.000

8.750

0

8.750

nvt

Onderstaand een nadere toelichting op de geplande investeringen:
 Naast het reguliere beheer en onderhoud van de bestaande speeltoestellen, hebben we de komende jaren te maken met een forse vervangingsopgave:

 • Speelvoorzieningen   (beheerplan Spelen)               € 792.200,-
  Met de vaststelling van de speelvisie zal er een verschuiving van areaal en daarmee financiële middelen plaats vinden. Waar mogelijk zullen kunstmatige val ondergronden komen te vervallen en wordt er gekozen voor natuurlijke ondergronden. Dit vraagt om een andere vorm van beheer.
 • Vervanging groen   (beheerplan Groen)               € 790.200,-
  In de Nota Kapitaalgoederen is de afschrijvingstermijn van diverse groenelementen opgenomen. Met deze investering worden diverse groenelementen vervangen.
 • Beschoeiing                         € 161.200,-
  De komende jaren worden beschoeiingen vervangen. De nadruk ligt met name op het vervangen van gemeentelijke beschoeiingen langs particuliere eigendommen.
 • Bewegwijzering                        € 175.000,-
  Het onderdeel bewegwijzering is opgenomen in het beheerplan Weg en Straatmeubilair. Dit betreft de bebording op de hoofdwegen (de masten met (al dan niet verlichtte) blauwe armen). Deze investering is in lijn met het financieel perspectief zoals dat in de kadernota 2018 is weergegeven. De komende jaren wordt extra geïnvesteerd om de bewegwijzering te vernieuwen.

Vanuit het beheerplan Wegen volgen diverse investeringen in 2020. De opgave vanuit dit beheerplan richt zich met name op de woonstraten / elementenverhardingen.

 • Elementenverharding (30% maatregel)             € 1.315.200,-
  ((gedeeltelijk) herstraten van woonstraten)
 • Separate kredietaanvragen wegen               € 438.400,-
  Volledige vervanging van wegen.
 • Levensduur verlengende maatregelen                € 82.200,-
  (met name asfalt)

Vanuit het beheerplan Civiele bouwwerken volgen in 2020 de volgende investeringen:

 • Civieltechnische bouwwerken (vaste bruggen en vlonders)       € 109.800,-
  Grootschalig betonherstel bij de vaste (niet beweegbare) bruggen.
 • Civieltechnische bouwwerken (houten bruggen en vlonders)      € 274.000,-
  Vervanging houten bruggen. Hierbij worden de bruggen uitgevoerd met duurzame materialen, waarbij het karakter van een houten brug zoveel mogelijk behouden blijft.
 • Civieltechnische bouwwerken (keerconstructies)          € 41.000,-
  Deze middelen worden ingezet voor vervanging van grondkerende constructies in de openbare ruimte.

Kapitaalgoederen

Programma

Beleidskader + looptijd

Kwaliteits
niveau/
ambitie

Toelichting

Wegen

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Wegen 2018 – 2022

Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Bruggen, tunnels en viaducten

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Civiele Bouwwerken 2018 – 2022

Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Bebording en bebakening

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Weg- en straatmeubilair 2019 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Water (baggeren en beschoeiingen)

Leefomgeving en Veiligheid

Baggerplan Tertiaire Watergangen 2014-2028, Rapportage oevers en beschoeiingen, 2016

Conform beheer- en onderhoudsplannen.

Riolering

Leefomgeving en Veiligheid

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Wet milieubeheer en Waterwet
Robuust en gezond openbaar watersysteem

Speelvoorzieningen

Leefomgeving en Veiligheid

Speelvisie Nieuwegein 2019-2029
Speelbeheerplan 2017
Normering speelvoorzieningen 2004 (2004-085)

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen
conform het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Op basis van jaarlijkse veiligheidsinspecties wordt de prioritering van onderhoud en vervanging bepaald.

Groen

Leefomgeving en Veiligheid

Groenstructuurplan
Beheerplan Groen 2019-2023
Bomenverordening/
Bomenlijst/
Bomenbeschermingsplan 2019

Gemiddeld B-niveau (CROW)

Bomenverordening/
Bomenlijst/

De beheerplannen zijn in 2019 vernieuwd. Deze beheerplannen worden aan de raad aangeboden ter vaststelling. Dit betreft zowel de beheerplannen openbare ruimte als ook een beheerplan voor het maatschappelijk vastgoed.

Kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed
Beleidskader: In 2020 zal het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteitsambities t.a.v. het vastgoed zijn , welk beheer en onderhoud daarvoor moet worden uitgevoerd, en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

overzicht maatschappelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

aantal gebouwen

vloeroppervlakte m2

verzekerde herbouwwaarde
(x € 1.000)

1) Stadshuis
2) Theater
3) Sportgebouwen
4) Onderwijshuisvesting
5) Overige gebouwen

1
1
16
7
35

19.618
10.042
  11.888
23.432
17.417

58.720
32.730
17.210
32.850
23.240

Totaal

60

82.400

         164.750

Vanuit de reguliere vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de 5 onderhoudsvoorzieningen:

 1. Onderhoudsvoorziening Stadshuis
 2. Onderhoudsvoorziening Theater
 3. Onderhoudsvoorziening Sportaccommodaties en Sportvelden
 4. Onderhoudsvoorziening Schoolgebouwen en Buurtpleinen

5)   Onderhoudsvoorziening Overige gebouwen

De dotaties zijn gebaseerd op Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP op basis van conditiemeting cf. NEN2767 opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

Kapitaalgoederen

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau/ambitie

Stadshuis
Theater De Kom
Brede School De Lotus
Gemeentewerf
Brandweerkazerne-Z

Nota Kapitaalgoederen 2019-2023
MJOP's voor de periode 2018 t/m 2027

ten minste conditie 2 cf. NEN2767
(de kwaliteit is goed of beter)

Alle overige gebouwen

Nota Kapitaalgoederen 2019-2023
MJOP's voor de periode 2018 t/m 2027

ten minste conditie 3 cf. NEN2767
(de kwaliteit is redelijk of beter)

Financiële consequenties en vertaling naar de begroting
De Onderhoudsvoorzieningen zijn gevormd om de kosten voor het groot technisch onderhoud van het vastgoed door de jaren heen te kunnen egaliseren. Voor elk gebouw is er een MJOP met een planhorizon van 10 jaar. Met niet-verrekenbare BTW wordt bij de dotaties, en dus ook bij de onderhoudsvoorzieningen, rekening gehouden. Alle vervangingen van meer dan € 30.000 zitten niet meer in de onderhoudsvoorzieningen, maar zijn geactiveerd.

De MJOP’s en de geactiveerde vervangingen zijn geïntegreerd in het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023, dat cf. de Nota Kapitaalgoederen 2018 samen met de Beheerplannen van het Openbaar Domein elke 5 jaar ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.

In 2020 zal worden doorgegaan met de uitvoering van Deel 1 van verduurzaming (vervangen van bestaande verlichting door led-verlichting) en zullen nadere voorstellen worden gedaan voor Deel 2: het doen van investeringen in het bestaande maatschappelijk vastgoed ter verdere verduurzaming tot energieneutrale gebouwen . De bestaande MJOP's worden daarvoor uitgebreid tot duurzame MJOP's (DMJOP). Doel is om de vastgoedportefeuille zo goed mogelijk te laten aansluiten op de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040.

ga terug