Begroting 2020

Overzicht reservemutaties

Overzicht reservemutaties

Reserves

Stand 31 dec 2019

storting 2020

onttrekk. 2020

Prognose 31 dec 2020

storting 2021

onttrekk. 2021

Prognose 31 dec 2021

storting 2022

onttrekk. 2022

Prognose 31 dec 2022

storting 2023

onttrekk. 2023

Prognose 31 dec 2023

Algemene reserve

       6.737.600

                    -  

         269.000

       6.468.600

                    -  

         264.600

       6.204.000

                    -  

         264.600

       5.939.400

                    -  

         264.600

     5.674.800

Grondbedrijf

    23.049.700

         274.000

                    -  

    23.323.700

         274.000

                    -  

    23.597.700

         269.000

                    -  

    23.866.700

         269.000

                    -  

   24.135.700

Nota kapitaalgoederen

       2.697.800

         518.400

                    -  

       3.216.200

           16.400

                    -  

       3.232.600

       -486.700

                    -  

       2.745.900

       -486.700

                    -  

     2.259.200

Dekking kapitaallasten

    40.017.200

                    -  

     3.888.200

    36.129.000

                    -  

     3.786.700

    32.342.300

                    -  

     3.520.000

    28.822.300

                    -  

     3.404.000

   25.418.300

Kunst en cultuur binnenstad

          358.800

                    -  

                    -  

          358.800

                    -  

                    -  

          358.800

                    -  

                    -  

          358.800

                    -  

                    -  

         358.800

ISV gelden

          454.600

                    -  

           40.000

          414.600

                    -  

                    -  

          414.600

                    -  

                    -  

          414.600

                    -  

                    -  

         414.600

Betere Buurten

       3.175.200

     1.287.000

         424.300

       4.037.900

     1.287.000

         450.700

       4.874.200

     1.287.000

         447.800

       5.713.400

     1.287.000

         447.800

     6.552.600

Maatregelen luchtkwaliteit

            80.600

                    -  

           30.000

            50.600

                    -  

           30.000

            20.600

                    -  

           11.400

               9.200

                    -  

           11.400

            -2.200

Urgentieprogramma 1600 woningen

            82.500

                    -  

                    -  

            82.500

                    -  

                    -  

            82.500

                    -  

                    -  

            82.500

                    -  

                    -  

           82.500

Parkeren

       1.927.000

                    -  

         280.500

       1.646.500

                    -  

         148.600

       1.497.900

                    -  

         200.100

       1.297.800

                    -  

         200.100

     1.097.700

Actieplan geluid

       1.297.700

                    -  

           40.200

       1.257.500

                    -  

           40.200

       1.217.300

                    -  

           40.200

       1.177.100

                    -  

           40.200

     1.136.900

Startersleningen

          273.000

                    -  

           50.400

          222.600

                    -  

           50.400

          172.200

                    -  

           50.400

          121.800

                    -  

           50.400

           71.400

WABO-leges

       1.321.500

                    -  

                    -  

       1.321.500

                    -  

                    -  

       1.321.500

                    -  

                    -  

       1.321.500

                    -  

                    -  

     1.321.500

Cultuurvisie

            72.100

                    -  

                    -  

            72.100

                    -  

                    -  

            72.100

                    -  

                    -  

            72.100

                    -  

           50.400

           21.700

Scholen/maatschappelijk vastgoed

       1.429.100

                    -  

         150.000

       1.279.100

                    -  

         175.000

       1.104.100

                    -  

         206.000

          898.100

                    -  

                    -  

         898.100

Sociaal domein

       3.156.400

                    -  

     2.714.700

          441.700

                    -  

         430.300

            11.400

                    -  

                    -  

            11.400

                    -  

                    -  

           11.400

Woonwijs

          677.500

                    -  

           25.000

          652.500

                    -  

           25.000

          627.500

                    -  

           25.000

          602.500

                    -  

                    -  

         602.500

Opvang instroom asielzoekers

          401.400

                    -  

         136.600

          264.800

                    -  

         133.600

          131.200

                    -  

           11.600

          119.600

                    -  

                    -  

         119.600

TOTAAL RESERVES

    87.209.700

     2.079.400

     8.048.900

    81.240.200

     1.577.400

     5.535.100

    77.282.500

     1.069.300

     4.777.100

    73.574.700

     1.069.300

     4.468.900

   70.175.100

Toelichting reserve toevoegingen

In de begroting 2019 is de volgende toevoeging aan bestemmingsreserves geraamd:

 • Het begrote resultaat van het Grondbedrijf wordt in de jaren van het meerjarenperspectief gestort in de reserve Grondbedrijf.
 • Conform de nota kapitaalgoederen wordt het voordelig effect van de investeringen in de openbare ruimte als gevolg van de wijziging in de BBV gestort in de reserve nota kapitaalgoederen. Door de toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen is er vanaf 2022 per saldo sprake van een onttrekking aan deze reserve. Bij de verwerking van het meerjareninvesteringsplan in de eerste begrotingswijziging zal de onttrekking voor 2023 worden aangepast.
 • Conform de eerdere besluitvorming daarover wordt met ingang van 2020 jaarlijks een bedrag van € 1.287.000 gestort in de reserve Betere buurten. Het gedeelte voor personele kosten is structureel verwerkt in de exploitatie. Hier tegenover staat een onttrekking voor de kapitaallasten van de investeringen in de buurten.

Toelichting reserveonttrekkingen

 • De onttrekking aan de algemene reserve betreft de doorwerking van eerder genomen besluiten. Deze zijn nu nog structureel opgenomen en worden betrokken bij de analyse van het meerjarig begrotingsperspectief bij de kadernota 2021.
 • De reserve kapitaallasten is gevormd voor de dekking van een aantal kapitaallasten in de begroting. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag onttrokken aan deze reserve. Vanaf 2022 wordt de onttrekking evenredig aan de jaarlijkse verlaging van de kapitaallasten van de onderliggende investeringen afgebouwd. Door gewijzigde regelgeving van het BBV is het niet meer toegestaan de rentelasten aan de reserve te onttrekken. In overleg met de toezichthouder zullen wij voor de begroting 2021 een nieuwe opzet voor de inzet van deze reserve voorstellen.
 • De onttrekking aan de reserve Betere buurten betreft de geraamde lasten voor de aanpak van de eerste drie wijken.
 • De onttrekking reserve maatregelen luchtkwaliteit betreft de bijdrage ten behoeve van Walstroombeheer.
 • De onttrekking aan de reserve Parkeren is gebaseerd op de vastgestelde parkeerexploitatie, die eind 2018 is herijkt.
 • Zoals in de voorjaarsnota aangegeven, worden de afschrijvingslasten voor de maatregelen in het kader van het actieplan geluid gedekt door een onttrekking uit de reserve actieplan geluid. Dit betreft een bedrag van € 40.200.
 • Voor de kosten van de startersleningen is een reserve gevormd, waarvan hier de benodigde onttrekkingen worden geraamd.
 • De onttrekking aan de reserve scholen en maatschappelijk vastgoed is bestemd voor de kosten van tijdelijke huisvesting voor de duur van de nieuwbouw van de scholen.
 • Vanwege het "hek" rond het sociaal domein worden vooralsnog de nadelen en voordelen daarbinnen verrekend met de reserve. Voor 2020 betreft dat een onttrekking van € 2.714.000, met name voor de kosten van de transformatieagenda. Met het vervallen van het "hek" in 2022 komt vanaf dat jaar een eind aan de inzet van de reserve.
 • De geraamde onttrekkingen aan de reserves Woonwijs en Opvang instroom asielzoekers tot en met 2022 worden gebruikt voor de kosten van huisvesting van statushouders aan de Luifelstede.
ga terug