Begroting 2020

Wonen en Economie

Wonen

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

 1. Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
 2. Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking.
 3. We willen grip krijgen op de middeldure huur, zodat deze beter aansluit als doorstroommogelijkheid vanuit sociale huur.
 4. Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten, monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en elementen en waardevolle archeologie.
 5. Een klimaatneutrale en duurzame stad, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving

Omgevingswet

 • De omgevingsvisie Nieuwegein is medio 2020 gereed en wordt dan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
 • In 2020 gaan we een monitoringsinstrument opzetten om de doelstellingen uit de omgevingsvisie en duurzaamheidsprofiel te monitoren.
 • Heel Nieuwegein is vanaf 1 januari 2021 opgenomen in het tijdelijk omgevingsplan. Hiervoor wordt een veegplan opgesteld ; een bestemmingsplan voor een aantal locaties in Nieuwegein waarvoor nog geen digitaal bestemmingsplan voor handen is of waar we omissies zijn tegengekomen in de vigerende bestemmingsplannen.
 • We werken aan passende applicatie-architectuur en zorgen dat de organisatie gereed is om te werken volgens de Omgevingswet.
 • In 2020 ronden we de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeente af. Met de Omgevingswet gaan vanaf 1 januari 2021 veel taken en bevoegdheden vanuit de huidige Wet bodembescherming over van provincie naar gemeenten.

Betere Buurten

 • In 2020 starten we met het volgende Betere Buurten-traject Kerkveld en omgeving. Het optimale synergie voordeel met het groot onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte is in combinatie met het selectiemodel (2019-134) leidend voor de keuze van deze 6e buurt.
 • We evalueren de realisatie van de eerste vernieuwingsplannen in de Sluyterslaan, Rijtuigenbuurt en Merwestein. Deze evaluatie van de realisatie is een vervolg op de eerdere evaluatie van de planvoorbereiding in 2017 (raadsvoorstel 2017-285). In het eerste kwartaal van 2020 leggen we de uitkomsten aan de raad voor, zodat richting kan worden gegeven aan de lange termijn strategie voor Betere Buurten.
 • We trekken zo veel mogelijk samen op met de programma’s Buurtkracht, de Routekaart Energieneutraal, de visie en het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en de beheer- en onderhoudsplannen openbare ruimte (nota Kapitaalgoederen (2018-183).
 • We ronden de planvoorbereiding in Schansen-noord en Schansen-zuid (Fokkesteeg) af en gaan verder met de uitvoeringswerkzaamheden.
 • Tot slot ronden we eind 2020 het traject in de Rijtuigenbuurt af.

Regio

 • In 2020 werken we als regio, in overleg met hogere overheden, toe naar een ruimtelijke contour waarin we de kansrijke verstedelijkingsmogelijkheden (wonen en werken), mobiliteitsmaatregelen, landschapsingrepen en energietransitie opnemen. Nieuwegein heeft hierin als belangrijk ontwikkellocatie de A12-zone, met onder andere de Galecopperzoom.
 • In 2020 voeren we de afspraken uit de Woondeal Regio Utrecht uit. Doel is woningbouwprojecten sneller tot uitvoering te brengen voor Nieuwegein met name City en Rijnhuizen, het functioneren van de woningmarkt te versterken, de groei te accommoderen (o.a. via REP) en te werken aan vitale wijken. Nieuwegein en Utrecht werken in 2019 een propositie uit, in de hoop in 2020 een regiodeal binnen te halen om stadsvernieuwing 3.0 nader uit te werken.

City

 • In 2020 start de realisatie van de locatie hoek Herenstraat en Noordstedeweg (HN-locatie). Hier worden 48 koopwoningen in de vrije sector gerealiseerd. Samen met de ontwikkelaar ontwerpen wij de daktuin van de HN-locatie.
 • In 2020 zijn de bestemmingsplannen voor de nieuwbouw aan De Doorslag, Het Stationsgebied en City in procedure.
 • In 2020 starten de werkzaamheden voor de realisatie van Het Stationsgebied. De oude Kom en de Borgstede worden gesloopt. Afhankelijk van de onderhandeling met de vastgoedeigenaren en de mogelijkheden van verhuizing van bewoners/ondernemers in het gebied worden vervolgens ook de overige opstallen in het stationsgebied gesloopt teneinde de verplaatsing van de tramsporen en nieuwbouw te kunnen starten.
 • In 2020 gaan wij verder met het co-creatie-proces voor City. De ambitie om de duurzaamste binnenstad te realiseren, zal in co-creatie met alle betrokkenen en stakeholders vorm krijgen.

Toezicht en handhaving

 • De voorbereiding van de overdracht van asbesttaken aan de omgevingsdienst RUD Utrecht vindt in 2020 plaats. Daarnaast vraagt in 2020 energie-informatieplicht voor bedrijven aandacht.
 • In 2020 komen wij met een nieuw Beleidskader Omgevingsrecht.
 • We dragen zorg voor een snelle en goede afhandeling van de benodigde vergunningen, begeleiden initiatieven van derden en leveren de benodigde informatie aan onze inwoners en ondernemers op het gebied van wonen, economie, milieu en bouwen.
 • Onze inzet op vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht stemmen wij met name voor het onderwerp milieu en Omgevingswet af met de omgevingsdienst RUD Utrecht. Voor het onderwerp bouwen stemmen we de werkzaamheden op het gebied van brandveiligheid af met de Veiligheidsregio Utrecht.

Overig

 • We volgen de ontwikkelingen van het Rijk over stikstofdepositie (Programma Aanpak Stikstof (PAS)-berekeningen) op Natura 2000-gebieden die ruimtelijke ontwikkelingen kunnen beperken op de voet en nemen zo nodig maatregelen.
 • In 2020 gaan we na of het tijdelijk gronddepot in Het Klooster voor opslag van met PFAS-verbindingen belaste grond en baggerspecie o.a. afkomstig van bouwprojecten kan worden ontmanteld of moet worden verlengd. We verwachten dat het Rijk komt met definitieve regels over PFAS-verbindingen die alle betrokkenen helderheid geven hoe hiermee om te gaan.
 • De huidige onzekerheden m.b.t. PAS en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) kunnen van invloed zijn op ruimtelijke ontwikkelingen en grondwerkzaamheden in de openbare ruimte en vormen daarmee een risico voor de realisatie van onderdelen binnen deze programmabegroting.

Doel 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking

 • We werken verder om onze woningbouwambitie van 5.000 woningen te realiseren op de in de Aanvulling Woonvisie 2015 (2019-397) aangewezen locaties. City en Rijnhuizen vormen daarbij de belangrijkste woningbouwlocaties.
 • We stimuleren het bouwen voorsenioren en mensen met een zorgvraag op de woningmarkt met name in de nabijheid van voorzieningen.
 • We stimuleren het bouwen voor stijgers op de woningmarkt ten behoeve van de doorstroming. Deze woningen zitten met name in het hogere segment.

Woonwijs

Verzorgd Wonen

 • In 2020 monitoren we de toewijzing van Verzorgd Wonen in de huidige complexen.
 • We starten Verzorgd Wonen in het appartementencomplex Abraham Kuyperpark eigendom van Mitros.
 • We zoeken woongebouwen waar we het concept Verzorgd Wonen verder kunnen uitbreiden.

Samen met de betrokken partijen gaan we in overleg voor een structurele aanpak bijvoorbeeld in een uitvoeringsprogramma.   

Wonen, Welzijn en Zorg

 • De gemeente werkt samen met haar samenwerkingspartners naar een gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg (WWZ). We werken toe naar WWZ-prestatieafspraken.
 • We ontwikkelen nieuwe woon-zorgvormen waarbij mensen met dementie (en hun partner samen) kunnen blijven wonen.

Blijversleningen

 • De gemeente verstrekt blijversleningen aan particulieren die hun woning willen aanpassen met als doel langer zelfstandig te blijven wonen.
 • De gemeente verstrekt startersleningen.
 • In 2020 kijken we hoe we blijversleningen meer onder de aandacht kunnen krijgen van onze inwoners.

Kamers met Kansen

 • We gaan de effecten van de pilot Kamers met Kansen evalueren.   
 • We bouwen voort op de ervaringen uit de pilot en bouwen het concept Kamers met Kansen verder uit om dit concept een definitieve plek te geven. Kamers met Kansen heeft nu een tijdelijk plek in de Luifelstede tot 2022.

Beschermd wonen

 • In 2020 zetten we het gesprek met Lister en de corporaties en de bewoners voort om na te gaan hoe wij de effecten van de invoering van Beschermd Wonen in 2021 kunnen opvangen.
 • We maken afspraken met Portaal, de Tussenvoorziening en Lister over het huisvesten van mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen en/of de maatschappelijke opvang in de Meander. Hiermee kunnen we een deel van de opgave uitstroom Beschermd Wonen opvangen.    

Doel 3: Voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen

 • We streven een hogere kwaliteit van getransformeerde woningen na.
 • We  stimuleren de woningcorporaties om hogere ambities te hanteren bij groot-onderhoud, renovatie- en nieuwbouwprojecten.
 • We gaan verder met het verlenen van startersleningen, duurzaamheidsleningen en verzilverleningen.
 • Om doorstroming op de Nieuwegeinse woningmarkt te bevorderen stellen we beleid op waarmee we meer middeldure huur realiseren en sturen we op een goede prijs/kwaliteitsverhouding.
 • We voeren de beleidsregel sociale huur uit, waarin is geregeld wanneer en hoeveel sociale huurwoningen vereist zijn, zodat ontwikkelaars hier rekening mee houden.
 • Huurders van woningcorporaties krijgen energieadviezen (project "energiebox+advies").

Doel 4: Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten, monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en elementen en waardevolle archeologie.
We actualiseren het uitvoeringsprogramma erfgoed, behorend bij de Erfgoedvisie Verbinden met Verhalen, met onder andere aandacht voor:

 • Instandhouden en beleefbaar maken van erfgoed;
 • Het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving op het gebied van cultureel erfgoed;
 • In 2020 starten we met een actualisatie gemeentelijk archeologiebeleid;
 • Voortzetten van de samenwerking van stadsmarketing en erfgoed;
 • Voortzetten verbetering erfgoededucatie met partijen in de stad, Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht;
 • Faciliteren en ondersteunen bij de Open Monumentendag, en de Nationale Archeologiedagen.

Het project Water en Erfgoed loopt door in 2020. Het is gericht op Vreeswijk en de Lek, waarbij wordt gekeken welke kansen er liggen op het gebied van (water)erfgoed in relatie tot klimaatadaptatie, ecologie, biodiversiteit en versterking van de Lekdijk,
Cultuurhistorie is en blijft een belangrijk onderdeel van de inrichtingsplannen van o.a. het gebied Rijnhuizen.

Doel 5: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan.

Duurzaamheidsprofiel

 • We stimuleren, ondersteunen en communiceren over initiatieven van inwoners op gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie
 • In 2020 is het Matchingsfonds beschikbaar voor inwoners ter financiële ondersteuning voor duurzaamheidsinitiatieven.
 • We rollen het opgezette duurzaamheidsloket in 2020 verder uit. Met dit loket worden beschikbare financieringsvormen waaronder onze eigen verzilver - en duurzaamheidsleningen en Rijksubsidieregelingen onder de aandacht van de inwoners gebracht en wordt op basis van de situatie van de vragensteller een maatwerkadvies gegeven.

Routekaart Energieneutraal Nieuwegein

 • In U16 regioverband stellen we een gezamenlijke concept Regionale Energiestrategie (RES) op. Deze strategie dient als regiobod aan het Rijk ter invulling van de afspraken van het Klimaatakkoord. Het Rijk verwacht van alle regio's een bod in 2020.
 • We stellen een Transitievisie Warmte op. Hierin staat wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en overgaat naar duurzame warmtebronnen en welke duurzame warmtealternatieven daarbij mogelijk zijn.
 • In samenwerking met de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht ondersteunen we het consortium Warmtebron Utrecht (waarin o.a. Eneco de exploitant van het stadsverwarmingsnetwerk Utrecht/Nieuwegein) bij de onderzoeken voor aardwarmtewinning t.b.v. het stadsverwarmingsnet.
 • We continueren de samenwerking met Energie-N bij het collectief uitvoeren van energiebesparende maatregelen (zoals kruipruimte isolatie) in buurtacties.
 • De collectieve buurtgerichte aanpak met inkoopactie door de energie-ambassadeurs van Energie-N integreren we in Betere Buurten.
 • We helpen inwoners aan kennis over maatregelen en financieringsmogelijkheden om hun huis energiezuiniger te krijgen onder andere door verbetering van ons digitale energieloket www.JouwHuisSlimmer.nl,  

Klimaatadaptatie

 • In 2020 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022. We willen hiermee voorkomen dat stadshitte, wateroverlast, droogte, en onvoldoende waterveiligheid leiden tot hinder, schade en overlast.
 • In 2020 wordt een subsidieregeling voor groene daken, gevels en schoolpleinen opgesteld.
 • In 2020 wordt door het regionale samenwerkingsverband een Regionale Adaptatiestrategie opgesteld.

Grondstoffeninzamelplan

  zie programma Fysieke Leefomgeving thema Leefomgeving onder doel 2 bij Afval.

Duurzame mobiliteit

   • We faciliteren parkeerplaatsen bij openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen die marktpartijen plaatsen op verzoek van inwoners.
   • zie verder programma Fysieke Leefomgeving thema Leefomgeving onder doel 2 bij Verkeer en vervoer.

Natuurkwartier

 • In 2020 werken wij aan de voorbereiding voor de bouw van een nieuw multifunctioneel Milieu Educatie Centrum en een nieuwe geitenstal als uitwerking van het raadsbesluit (2019-202).