Begroting 2020

Wonen en Economie

Economie

Thema Economie

Wat willen we bereiken?

 1. Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen.
 2. Behoud en groei van werkgelegenheid.
 3. Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag.
 4. Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio.
 5. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op (nieuwe) bezoekers en bedrijven.

Effectindicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

1 Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat 1)

3,45

3,75

3,75

3  Tevredenheid inwoners over het winkelaanbod 1)

4,2

4,0

4,0

1) Gemeten op een schaal van 1 tot 5.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 1: Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen

 • We nemen actief deel aan de derde editie van de Zomerondernemer. Een project dat scholieren wil interesseren voor ondernemerschap. Vooraf gaan we actief deelnemers werven op Nieuwegeinse scholen.
 • In 2020 wordt het onderzoek naar de impact van een Nieuwegeinse micro economie op buurtniveau afgerond. Indien noodzakelijk ontwikkelen we beleid voor kleinschalig ondernemen in onze stad.

Doel 2: Behoud en groei van werkgelegenheid

 • Met de ondernemers op Het Klooster houden we nauw contact. We organiseren jaarlijkse diverse bijeenkomsten. Dit bevordert ook de onderlinge cohesie op dit bedrijventerrein.
 • In navolging van Utrecht Made (een lokaal makersplatform voor makers die de stad  maken tot een stad om trots op te zijn) gaan wij onderzoeken of er ook een Nieuwegein Made kan ontstaan. Zodat wij onze Nieuwegeinse maakbedrijven gezamenlijk onder de aandacht kunnen brengen.
 • In 2019 zijn wij digitaal in gesprek gekomen met de ondernemers op de bedrijventerreinen Plettenburg en De Wiers Zuid. Met deze enquêtes krijgen wij inzicht in de thema’s die voor ondernemers de komende jaren van belang zijn. In het voorjaar 2020 gaan wij in themasessies hierover in gesprek met de ondernemers van Plettenburg en De Wiers Zuid .
 • De afgelopen jaren zijn mooie netwerken van ondernemers ontstaan zoals Gluren bij de Buren (Liesbosch) en Club Rhijnhuizen. In 2020 gaan wij ons inzetten om bedrijfsnetwerken te versterken bijvoorbeeld door op meer bedrijventerrein netwerken te laten ontstaan.
 • Veel ondernemers zitten in de woonwijken. De drempel om in gesprek te komen met de gemeente lijkt soms hoger te zijn dan bij de ondernemers van grotere bedrijven op de bedrijventerreinen. Daarom gaan wij “open coffee” introduceren.  We zijn op een vast tijdstip in de maand in de wijk aanwezig om ondernemersvragen te beantwoorden.

Doel 3: Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag.

 • Wij blijven inzetten op goed relatiemanagement. Dit doen wij door geregeld bij winkelcentra op bezoek te gaan.
 • Daarnaast blijven wij in gesprek met de eigenaren van de winkelcentra. Dit is belangrijk omdat er in 2020 diverse ontwikkelingen worden voorzien. Verdere planvorming voor een supermarkt in Blokhoeve, ontwikkelingen op Muntplein en in Doorslag, verbouw winkelcentrum Galecop en verkenning voor een supermarkt in Rijnhuizen.

Doel 4: Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio

 • Jaarlijks dragen wij financieel bij aan de Economic Board Utrecht (EBU). In aansluiting op de EBU start in 2020 de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (ROM) een initiatief van onder andere de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum en Utrecht SciencePark. De plannen hiervoor worden op dit moment verder uitgewerkt. In 2020 besluiten we of we hier aan deelnemen.
 • Wij organiseren een (regionale) conferentie waarbij ondernemers, WIL en scholen onderling in gesprek gaan over toekomstige en actuele ontwikkelingen in de vraag en aanbod van werk en noodzakelijke opleidingen. Dit sluit aan op de doelstellingen van de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht waar Nieuwegein actief deel van uitmaakt.

Doel 5: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op (nieuwe) bezoekers en bedrijven

 • Nu het merendeel van de  kavels op Het Klooster is uitgegeven, zal in 2020 Parkmanagement Het Klooster worden opgericht.
 • Omdat wij verwachten dat bedrijventerrein De Liesbosch zich kwalitatief positief zal ontwikkelen gaan we in gesprek over een mogelijke overname en beheer van de wegen van De Liesbosch die nu nog in private handen zijn. Het huidige verdeelde eigendom leidt tot veel praktische problemen daar waar het gaat om handhaving, onderhoud, verlichting, zoutstrooien etc.

Stadsmarketing  

 • In 2020 organiseren we langs de sporen van de stadmarketingstrategie verschillende activiteiten om verder draagvlak te creëren voor de oprichting van stadsmarketingorganisatie in Nieuwegein.
 • Op het spoor inwoners wordt de viering Nieuwegein 50 jaar aangewend en er wordt verder gewerkt met het thema Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
 • Op het spoor ondernemers worden er activiteiten georganiseerd die het belang van een stadsmarketing organisatie voor deze doelgroep laten zien, zodat er draagvlak ontstaat gezamenlijk een stadsmarketingorganisatie op te richten.