Begroting 2020

Vrije tijd

Vrije tijd

Thema Vrije tijd

Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen.
 2. Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven.
 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op toeristen en recreanten.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen.

Cultuur

 • Inwoners kunnen gebruik maken van subsidies voor amateurkunst en maatschappelijke initiatieven (Geins Geluk). Zo versterken we contacten tussen inwoners, maar proberen we ook inwoners te bereiken die minder snel meedoen.
 • We ondersteunen diverse community-art initiatieven in de Betere Buurten, zoals kunst op de voetgangersbrug over de Graaf Florisweg, muurschilderingen en het beschilderen en verfraaien van containers en elektriciteitshuisjes. Zo werken we aan meer betrokkenheid en verbondenheid tussen inwoners en met de omgeving.
 • De bibliotheek is er voor alle inwoners van Nieuwegein. Zij heeft boeken, kranten en tijdschriften voor ontspanning, informatie en beeldvorming. De leeszaal van de bibliotheek is bij uitstek een plek om elkaar te ontmoeten. De bibliotheek organiseert daarnaast (gratis) activiteiten voor jong en oud; activiteiten gericht op ondersteuning, ontwikkeling, ter inspiratie of ter verrijking van het dagelijks leven. De gemeente is de belangrijkste financier van De Tweede Verdieping.
 • In 2020 worden er twee popactiviteiten ondersteund, te weten Gluren bij de Buren en het Geinbeat festival. Voor beide activiteiten geldt dat wordt ingezet op het continueren en eventueel vergroten van de bezoekersaantallen en extra aandacht voor het werven en inzetten van leerlingen in het voortgezet onderwijs die een Maatschappelijke Stage (MaS) lopen bij de organisatie van het festival.
 • Evenementen hebben zowel een maatschappelijke, culturele als economische meerwaarde. Door een verbindende en coördinerende rol sturen wij daarom op een zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk aanbod. Daarbij wordt gebruik gemaakt van contacten en samenwerking vanuit binnenstadsmanagement en stadsmarketing.
 • We brengen in beeld wat wel/niet goed gaat rondom evenementen en waar mogelijkheden liggen voor verbetering (waarbij we ook oog hebben voor afstemming en spreiding van evenementen over Nieuwegein). Hiervoor voeren we een onderzoek uit onder stakeholders (organisatoren, bezoekers etc.). Dit vormt de basis voor de herijking van het evenementenbeleid.

 Sporten en Bewegen

 • Wij verlengen de subsidie voor de buurtsportcoaches, waarmee sport- en beweegactiviteiten voor senioren, jeugd en mensen met een beperking in ieder gebied in Nieuwegein zijn geborgd. Samengewerkt wordt met diverse partijen in Nieuwegein, zoals sportverenigingen, MOvactor, Geynwijs, kinderopvang en basisscholen. Inwoners en verenigingen kunnen voor een advies of met een idee terecht bij de buurtsportcoaches.
 • We werken samen met het openbaar domein aan goede sport-, beweeg- en speelvoorzieningen in de wijk. Initiatieven uit de stad pakken we samen op. We sturen daar waar mogelijk aan op het beweegvriendelijker maken van de stad.

Nieuwegein 50 jaar

Op 1 juli 2021 bestaat de gemeente Nieuwegein 50 jaar! In de Kadernota 2020 is reeds aangegeven dat we deze mijlpaal willen vieren, daarmee willen we:

 • de saamhorigheid van, de verbondenheid met en het gemeenschapsgevoel tussen de inwoners van Nieuwegein extra stimuleren;
 • de ontmoeting tussen bewoners en bezoekers bevorderen door (op informatieve wijze) gezamenlijk te genieten van georganiseerde gebeurtenissen met een hoge amusementswaarde;
 • de relatie bevorderen tussen de gemeente enerzijds en de bewoners anderzijds;
 • de (landelijke) naamsbekendheid en het imago van de Nieuwegeinse leefomgeving in de provincie extra promoten.

Om dit te realiseren willen we verschillende publieke en private, commerciële en niet-commerciële initiatieven, activiteiten en evenementen met een meerjarig effect (laten) organiseren, ondersteunen en promoten. Als gemeente willen we middelen beschikbaar stellen voor een bijdrage aan de activiteiten/evenementen, waaronder een feestweekend rond de datum van 1 juli 2021. Wij stellen voor hiervoor in totaal € 100.000 in het meerjarenperspectief op te nemen, verdeeld over de jaren 2020 en 2021. Daarnaast kan er door initiatiefnemers een beroep worden gedaan op bestaande subsidiemogelijkheden.
De regie over de viering van 50 jaar Nieuwegein willen we graag samen met de stad oppakken. Er wordt daarom naar gestreefd een stuurgroep op te richten, waarin een brede afspiegeling van de Nieuwegeinse samenleving zitting neemt. Een belangrijk deel van de voorbereiding van de viering zal in 2020 vorm moeten krijgen.

Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven.
We dragen zorg voor goede basisvoorzieningen die passen bij de maat en het karakter van Nieuwegein. Dat betekent dat we voorzieningen als sportaccommodaties, maatschappelijk vastgoed, theater De Kom en bibliotheek De Tweede Verdieping een goede toekomst bieden. We wegen daarbij steeds af wat de meest toekomstbestendige oplossing is. In dit kader faciliteren we ook de inzet van diverse verenigingen en stichtingen, bijvoorbeeld op het terrein van sport, scouting, volkstuinen en bouwspeeltuinen.

Cultuur

 • Theater, bibliotheek en musea zijn culturele basisvoorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn. We continueren daarom de subsidies voor deze instellingen, omdat zij zonder subsidie geen bestaansrecht hebben. We stimuleren onderlinge samenwerking en denken mee in veranderprocessen, zodat het aanbod van deze voorzieningen zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften en interesses van de Nieuwegeinse inwoners.
 • Samen met de architect heeft DE KOM de mogelijkheden van het leggen van een betere verbinding tussen café en ontvangsthal en de fysieke zichtbaarheid naar buiten toe onderzocht. Een en ander vertaalt zich in een fysieke aanpassing van het interieur in 2020. Zo wordt gewerkt aan meer levendigheid, een hoger bezoekersaantal en een hogere waardering door inwoners.
 • Met de aanstelling van een stadsprogrammeur zet DE KOM in op een betere verbinding met de stad. Zo beoogt DE KOM de diversiteit en inclusiviteit van haar culturele aanbod te vergroten.
 • DE KOM denkt na over de toekomst van het Kunstencentrum. In het voorjaar van 2020 verwachten we een definitief plan dat in het seizoen 2020/2021 wordt geïmplementeerd.
 • De culturele instellingen bieden aan een grote groep vrijwilligers een zinvolle vrijetijdsbesteding. Met hun inzet helpen deze vrijwilligers deze culturele instellingen te kunnen bestaan. Bovendien worden zo communities gevormd van mensen die ook naast hun vrijwilligerswerk een beroep op elkaar kunnen doen. Het VrijwilligersHuis vervult daarbij een aanjagende rol.
 • DE KOM werkt samen met de initiatiefnemers van Stichting Stadslab (voorheen Onze Stad Nieuwegein), De Tweede Verdieping en de gemeente aan een voorstel voor het ontwikkelen van culturele programmering in het atrium en/of daarbuiten. Wij verwerken dit in een voorstel dat we voorleggen aan de gemeenteraad over de uitwerking van de motie ‘Kunst verrijkt de binnenstad’.
 • De bibliotheek heeft activiteiten op het gebied van taal, lezen, gezondheid, meningsvorming, opvoeden, opgroeien en mediawijsheid. De culturele programmering van de bibliotheek biedt volop mogelijkheid voor inwoners om andere mensen te ontmoeten, om te leren, om te ontspannen, om kennis te maken met nieuwe technologieën, media en mediawijsheid. Zo ondersteunt de bibliotheek kenniswerving, zelfredzaamheid en zelfontplooiing van inwoners en bevordert daarmee hun deelname aan de (lokale) samenleving.
 • Met de intrede van het continurooster zijn kinderen steeds vaker vroeger uit school en zoeken ouders naar een zinvolle besteding van de vrije tijd op reguliere schooldagen. In samenwerking met de scholen in het primair onderwijs, de centra voor kinderopvang, MOvactor en Sport-ID, heeft DE KOM voor deze kinderen een aantrekkelijk programma met buitenschoolse activiteiten.
 • We streven ernaar dat zoveel mogelijk Nieuwegeinse kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, in aanraking komen met cultuureducatie. Wij continueren om die reden de samenwerking met Kunst Centraal, de Nieuwegeinse schoolbesturen en DE KOM. Zo maken we kinderen onder andere bewust van hun culturele leefomgeving en worden zij gestimuleerd om samen met ouders of verzorgers een bezoek aan de instellingen te brengen of anderszins gebruik te maken van het aanbod van de culturele instellingen.

Sporten en Bewegen

 • We continueren de samenwerkingsrelatie met Verbindion/SportID en daarmee de doorontwikkeling van de functie van buurtsportcoaches en sportparkmanager (sportpark Galecop). Daarbij willen we onderzoeken, in samenwerking met de buurtsportcoaches, wat nog meer nodig is aan stimuleren, aanjagen en ondersteunen dat het voor alle inwoners mogelijk is om aan de beweegnorm te voldoen.
 • Als vervolg op ‘Bewegen Op Recept’ (BOR) gaan we invulling geven aan een nieuwe versie (BOR 2.0), waarbij op gestructureerde wijze patiënten gestimuleerd worden te voldoen aan de Beweegrichtlijnen 2017.
 • We stimuleren en faciliteren sportverenigingen om activiteiten met sporten en bewegen te organiseren voor inwoners met een beperking. De sportactiviteiten worden aangeboden via Geynwijs en kunnen onderdeel uitmaken van het doelenplan. De buurtsportcoach doet de intake met de inwoner op verwijzing van Geynwijs. Inwoners met een beperking kunnen ook buiten Geynwijs om deelnemen aan de activiteiten.
 • In samenhang met eerder genoemde punten stimuleren en faciliteren wij grote en kleine initiatieven uit de samenleving die met sport en bewegen bijdragen aan een gezonde leefstijl en zingeving van de inwoners van Nieuwegein. Naar aard en omvang van het initiatief sturen we meer of minder op samenwerking tussen de clubs en verbinding met zorginstellingen, het bedrijfsleven en het maatschappelijke veld in het algemeen. Samengevat als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De buurtsportcoach en de sportparkmanager spelen - waar nodig - een belangrijke rol in het leggen van de verbanden.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om het openbare gebied aantrekkelijker en uitdagender te maken voor spelen, sporten en bewegen.
 • We zetten de vernieuwing van sportaccommodaties voort (uitvoering van het raadsbesluit over het “Plan onderwijshuisvesting basisonderwijs (BO) en sportaccommodaties 2030”). We kijken met open vizier naar de (nieuwe) initiatieven uit de stad (Verbindion, sportverenigingen) en dragen zorg voor de aansluiting van aanbod op vraag.
 • Als de fiscale regelingen vanuit het Rijk duidelijker zijn, zijn we bereid om opnieuw naar de positionering van het sport-gerelateerde maatschappelijk vastgoed te kijken.

Stadspas

 • Met het inzetten van de Stadspas is het lokale sport- en cultuuraanbod ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar, in het bijzonder voor kinderen. Medio 2020 wordt er een nieuw tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder pashouders en aanbieders. We gaan verder met het uitbreiden van het aanbod en nadruk leggen op communicatie richting pashouders, zodat het aanbod nog beter bekend is bij de inwoners. Tevens worden er voorbereidingen getroffen voor de viering van 5 jaar Stadspas op 1 juli 2021.  

Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op toeristen en recreanten.
We willen dat Nieuwegein een aantrekkelijke en levendige stad is, waar ruimte is voor initiatief en evenementen. Dat betekent ook het zichtbaar maken van wat er al is, bijvoorbeeld door stadsmarketing of het inzetten op cultuurhistorische waarden.

Cultuur

 • De musea werken samen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het erfgoed in Nieuwegein. Daartoe organiseren zij diverse (ook gezamenlijke) activiteiten en brengen zij het blad Cronyck de Geyn uit, waarmee inwoners kennis kunnen opdoen over de geschiedenis van de stad en haar rechtsvoorgangers.
 • Met het onder de aandacht brengen van Open Monumentendag, willen we de belangstelling voor deelname aan Open Monumentendag vergroten, zodat meer deelnemers zich melden en Nieuwegein op de landelijke website een aantrekkelijk aanbod kan laten zien.
 • Door samen met partners in de stad een programma te presenteren tijdens de Nationale Archeologiedagen 2019 hopen we de belangstelling voor deelname aan de Nationale Archeologiedagen 2020 te vergroten, met als doel uiteindelijk een jaarlijks terugkerend evenement dat inzet op kennisvergroting over Nieuwegeins verleden.
 • Met het boekje van het Buitenmuseum kunnen inwoners en bezoekers met de genummerde routes langs de beelden fietsen. Er is een Noord-, Midden- en Zuidroute. Via www.nieuwegein.nl/beeldendekunst kan een gpx-bestand gedownload worden met de fietsroutes. In 2020 vinden er meer rondleidingen plaats langs de beelden. Voor de buurtpleinen zijn fietsroutes rond elk buurtplein gerealiseerd. Voor de groepen 7 van basisscholen maakt een bezoek aan de beelden van het Buitenmuseum deel uit van hun lesprogramma. De beelden zijn hiermee structureel in het lesprogramma van kunsteducatie (via het Kunstmenu) verankerd.
 • We dragen bij aan het realiseren van een toeristisch overstappunt in het gebied Laagraven en aan een nieuwe fietsroute voor een dagje uit langs de waterwerken.
 • Samen met de U10-gemeenten en het recreatieschap participeren we actief in het ontwikkelen van een recreatievisie voor de regio Utrecht.
 • Wij werken in Laagraven aan de aansluiting van wandelroutenetwerk C aan wandelroutenetwerk B. Dit netwerk sluit het wandelgebied Laagraven aan op het wandelgebied in de Kromme Rijnstreek.

Wij werken verder mee aan de toegankelijkheid, het zichtbaar maken en de instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aansprekende projecten zijn:

 • Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht onderzoeken samen met partners in de regio mogelijkheden voor het verbeteren van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Plofsluis.
 • De inrichtingsvisie Fort Jutphaas wordt verder gerealiseerd door de aanleg van een brug (voor langzaam verkeer) en een pad. Ook is er een prijsvraag geopend voor de fortwachterswoning om initiatieven te krijgen die het park verlevendigen.
 • In samenwerking met Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk wordt verder gewerkt aan de inrichting van de buitenruimte van het fort voor gebruikers en bezoekers.