Begroting 2020

Vrije tijd

Relatie met andere programma's

Relatie met andere programma's

Wonen en Economie:
Stadsmarketing heeft een relatie met Cultuur, Toerisme & Recreatie. Cultureel erfgoed komt zowel aan de orde in het programma Wonen en Economie als in Vrije Tijd (respectievelijk de publiekrechtelijke aspecten - relatie wetgeving/verordeningen - en de beleving door toeristen en recreanten, waaronder onze inwoners).

Leefomgeving & Veiligheid:
Het onderzoeken van de mogelijkheden om het openbare gebied aantrekkelijker en uitdagender te maken voor spelen, sporten en bewegen, heeft een relatie met de twee doelen van thema Leefomgeving van het programma Leefomgeving & Veiligheid:

  • Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte.
  • Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen (denk aan parkjes, speeltoestellen, wegen, parkeervoorzieningen, bankjes) biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming:
Beide programma’s stellen samen mensen in staat (zo lang mogelijk) zelfstandig hun leven vorm te geven, van hun eerste tot hun laatste levensjaar. We geven mensen ruimte om hun eigen keuzes te maken, zich te ontspannen en op eigen kracht naar oplossingen te zoeken. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en biedenondersteuning waar dat nodig is. We grijpen in als mensen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/ of anderen in gevaar brengen, of buiten de wet opereren. Het effect is dat Nieuwegein een prettige stad is om te leven en om op te groeien. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben door een zinvolle vrije tijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen; iets voor elkaar te betekenen. Zo doen mensen minder een beroep op zorg en ondersteuning.
Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming (inclusief financiële aspecten), in het programma Vrije Tijd is in dit kader slechts de inhoudelijke tekst over de sportaccommodaties opgenomen.
Bibliotheek De Tweede Verdieping levert met haar activiteiten een bijdrage aan de volgende algemene gemeentelijke doelstellingen:
•   meer veerkrachtige bewoners;
•   sociaal sterke buurten;
•   meer toegankelijke ondersteuning en zorg;
•   meer samen meedoen;
•   een betere startpositie in de samenleving.