Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Bestuur

Thema Bestuur

Wat willen we bereiken?
We gaan voort op de weg van samen met de samenleving, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie en co-creatie. Met de methodiek van ´meervoudig sturen´ (methode van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, NSOB)  is onderscheid te maken in de verschillende rollen van de gemeente, zoals in onderstaande figuur weergegeven:
 
De uitkomsten van de evaluatie ´Vertrouwen in de Kracht van de Stad’ alsmede de ervaringen die zijn opgedaan bij de strategische verkenningen van de raad, vormen onderdeel van de verdere uitwerking.
We betrekken inwoners bij plannen en maken bewuster en nog meer dan voorheen, gezamenlijk aan de voorkant slimme keuzes over interactie met de stad. Hiermee kunnen we onze samenwerking met inwoners, ondernemers en partners nog beter organiseren en worden we voorspelbaarder als overheid. Het stelt ons in staat om samen met de stad invulling te geven aan de inhoudelijke opgaven voor de korte en lange(re) termijn.

De toekomstige ontwikkelopgaven op het gebied van verstedelijking, mobiliteit en energie vragen om samenwerking in de regio. Er is een tekort aan ruim 100.000 woningen in de periode 2016 – 2040 en er is behoefte aan groene recreatie in de regio. We constateren dat we aanlopen tegen de grenzen van bereikbaarheid in de regio en onderzoeken de mogelijkheden van een zogenaamde schaalsprong voor mobiliteit. Groei van het aantal inwoners betekent daarnaast dat er ook behoefte zal zijn aan meer banen in de regio. Ook worden we geconfronteerd met het energievraagstuk met als opgaven: ‘van het gas af’, opwekken groene energie en klimaatadaptatie.
In het integraal Ruimtelijk Programma (REP), waar in U10-verband aan wordt gewerkt, maken we als regio integrale keuzes voor deze thema’s. We willen een actieve bijdrage leveren aan deze opgaven in de regio. Als gemeente alleen kunnen we niet alle opgaven die op ons afkomen invullen. Wij willen ons daarom actief inzetten op de samenwerking in de regio van de U10, waarbinnen specifiek de Lekstroom gemeenten onze thuisbasis zijn, en tegelijkertijd de kans benutten om Nieuwegein krachtiger te maken vanuit de kansen die hieruit ontstaan. In deze samenwerking willen we een verbindende rol spelen tussen ‘stad en landelijk gebied’.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming
Met betrekking tot de raad:

  • De raad biedt de informatie over de besluiten die de raad gaat nemen en heeft genomen inzichtelijk en toegankelijk aan voor de stad
  • De raad gaat met de stad in gesprek over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen
  • De raad kiest voor een proces en een vergadervorm die aansluiten bij het onderwerp
  • De raad kiest voor communicatievormen die aansluiten bij de behoefte van de stad

Met betrekking tot het college:

  • We schrijven een goed leesbare begroting en heldere bestuurlijke rapportages. We zorgen voor een publieksversie van onze kadernota, programmabegroting en jaarrekening.
  • Wij bereiden plannen en besluiten zo veel mogelijk voor in samenspraak met inwoners. We communiceren deze transparant en tijdig. Dit doen we zoveel mogelijk aan de hand van het meervoudig sturings(NSOB-)model.
  • We maken de besluitenlijst van het college zo vaak mogelijk binnen drie dagen bekend en zorgen ervoor dat deze makkelijk is te vinden op de website.

In het kader van het interbestuurlijk toezicht is de raad primair verantwoordelijk voor het toezicht op het college omtrent medebewindstaken. Het verticale toezicht wordt door het rijk, dan wel provincie gedaan. Hierbij streven wij steeds naar een positief oordeel. Bijvoorbeeld als het gaat om onze financiële positie (repressief toezicht) en de uitvoering van de Archiefwet.

Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven  
Gezamenlijk met de raad en de stad maken we aan de voorkant slimme keuzen over interactie met de stad en bepalen welke rol we aannemen rondom een maatschappelijke opgave, conform het NSOB-model.
In 2020 werken we aan de opvolger van de nota samen met de stad en vertrouwen op de kracht van de stad.

Doel 3: Samenwerking
Samen met de raad bepalen we positie voor Nieuwegein in U-10 verband. Besluitvorming over de keuzes voor Nieuwegein vindt plaats in de gemeenteraad. Via U10 beraden en lokale middelen wordt de raad periodiek geïnformeerd over het proces en inhoudelijke onderzoeksrichtingen.
De samenwerking in de diverse gemeenschappelijke regelingen en binnen de U10 vindt u concreet terug bij de andere programma-onderdelen. Zie hiervoor het onderdeel "Wat doen we samen met verbonden partijen?" in alle programma’s.
Op basis van het besluit dat eind 2019 genomen wordt over het mondiaal beleid gaan wij daar in 2020 mee aan de slag. Zo besteden we in het nieuwe mondiale beleid aandacht aan de bestaande relaties die er vanuit Nieuwegein zijn met Rundu en willen we in Europees verband de mogelijkheden verkennen voor een samenwerking in het kader van mondiale vraagstukken en bewustwording. We zoeken telkens zoveel mogelijk verbinding met de stad en stimuleren initiatieven vanuit de stad.