Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Toekomstbestendige organisatie

Thema Toekomstbestendige organisatie

Wat willen we bereiken?

  1. Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk
  2. Wij werken regionaal samen om onze opgaven voor de stad en de organisatie beter aan te kunnen
  3. Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dat als voorbeeld dient voor anderen
  4. Wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers
  5. Wij zijn een betrouwbare overheid die transparant is over zijn handelen

 

Doel 1. Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons

werk

Het tempo van innovatie in de wereld ligt hoog. Technologische ontwikkelingen en digitalisering halen vrijwel dagelijks de krantenkoppen. Voor onze gemeente is het ondoenlijk om voorop te lopen, maar we willen wel een slimme volger zijn die kansen pakt als die zich aandienen. Om innovaties op waarde te schatten en ze gericht in te kunnen zetten, hebben we een slagvaardige organisatie nodig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mensen
Sociale innovatie is gericht op de optimale ontplooiing van talent in de organisatie. We werken aan kennismanagement om de aanwezige kennis en kunde breder beschikbaar te maken. Daarvoor richten we een interne academie op waar medewerkers hun expertise delen in de vorm van trainingen, workshops en inspiratiesessies. Met de technische realisatie van een nieuw, sociaal intranet hebben we een interactief instrument in handen dat we inzetten om verbindingen tussen mensen binnen de organisatie te versterken.

Proces en organisatie
We richten onze organisatie in om mee te kunnen bewegen met veranderingen in de buitenwereld. Met principes uit Lean en Agile verbeteren we onze werkprocessen en in pilotprojecten experimenteren we met nieuwe vormen van werken en samenwerken. We gaan vaker in de keuken kijken van andere gemeenten om daarvan te leren. We zetten waarderend vernieuwen in als methode om innovaties te ontdekken, te begrijpen en te bevorderen. Om externe innovaties beter te kunnen benutten investeren we in relaties met marktpartijen.

Systemen
We vervangen zoveel mogelijk papieren stukken door digitale bestanden (substitutie). Digitale trends, zoals de slimme stad, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen volgen we. Net als innovaties die partners, zoals de VNG, ons bieden. Daarbij maken we steeds de afweging of we een kans willen en kunnen benutten. Een aanzienlijk deel van onze softwareapplicaties is verouderd. Waar nodig updaten we ze met nieuwe beschikbare functionaliteiten die ons dagelijks werk beter ondersteunen. Daarmee maken we verdere digitalisering mogelijk, zowel van onze eigen werkprocessen als van de diensten die we inwoners en bedrijven bieden.

Doel 2. Wij werken regionaal samen om onze opgaven voor de stad en de

organisatie beter aan te kunnen

Net als in de organisatie geldt ook in de regio dat we alleen samen het verschil kunnen maken. Zowel inwoners als vraagstukken houden zich niet aan onze gemeentegrenzen. Bovendien staat we veelal voor dezelfde vraagstukken in de ontwikkeling van ons werk voor de stad en onze bedrijfsvoering. Daarom investeren we in onze netwerken en de onderlinge samenwerking. Een kwestie van halen en brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

U10
Er komen een aantal toekomstige ontwikkelopgaven op ons af, onder andere op het gebied van verstedelijking, mobiliteit en energie, die vragen om beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking op strategisch niveau. De weg die daarvoor is ingezet in U10 verband wordt vervolgd. Hierbij wordt de beweging gemaakt van netwerken en kennisdelen (doelverkennend) naar samenwerken in de uitvoering (doelrealiserend).

Lekstroom
Op basis van een evaluatie naar de governance op de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL)is een verbeterplan opgesteld. In 2020 wordt dit plan uitgevoerd.
De samenwerking tussen de gemeentelijke lokale wijkteams en de WIL wordt in 2020 verder versterkt. Een jaar na de integratie van PAUW medewerkers in onze organisatie staat 2020 in het teken van de doorontwikkeling van de gekozen inrichting.  
Op het vlak van privacy wordt binnen de Lekstroom samengewerkt door een gezamenlijke inzet van een functionaris gegevensbescherming en door collegiale afstemming van medewerkers informatiebeveiliging. In 2020 wordt verkend op welke andere ICT-onderdelen nog verder kan worden samengewerkt.

Overige
Samen met de gemeente Zeist is de vervanging en het beheer van het datacenter uitbesteed aan een marktpartij. In 2020 moet het opdrachtgeverschap en het contractmanagement worden ingebed om sturing te houden op de prestaties die moeten worden geleverd.

Doel 3. Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

We willen een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering realiseren bij onze inkoop, in onze werkomgeving en met het gemeentelijk vastgoed. Waarbij het gemeentelijk vastgoed ook optimaal moet aansluiten bij wat er zowel nu als in de toekomst op maatschappelijk gebied nodig is voor de stad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatschappelijk verantwoorde inkoop
Met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) houdt de gemeente bij haar inkoop meer rekening met de effecten op het milieu en het sociale en economische vlak. Het gaat om thema’s als circulaire economie, schone energie, social return en tegen gaan van klimaatverandering. De gemeente heeft hiervoor het Manifest MVI ondertekend. In het eerste kwartaal van 2020 is het Actieplan MVI gereed met daarin concrete voorstellen over hoe we met inkoop werk gaan maken van de voornoemde thema’s.

Een duurzame èn aangename werkomgeving
De werkplek is schoon en opgeruimd en we maken gebruik van duurzame fair trade catering. Verspilling gaan we zoveel mogelijk tegen. Daarom implementeren we in 2020 maatregelen voor het verder scheiden en recyclen van afval en wordt de aanbesteding voor de duurzame koffie en andere warme dranken geïmplementeerd. Voor het wagenparkbeheer wordt ingezet op de uitbreiding van het aantal elektrische voertuigen en ook in het materieel wordt de omslag gemaakt van brandstof naar elektrisch.

Maatschappelijk vastgoed

We willen een visie op het maatschappelijk vastgoed in 2020 door de raad laten vaststellen. In de tussentijd werken we aan projecten, zoals de verbouwing van het Atrium van het stadhuis en afhankelijk van besluitvorming door de raad aan de nieuwbouw van het sportpark Rijnhuizen-Parkhout-Zandveld. Bij het Atriumproject gaat het om de ruimtelijke vertaling van de gezamenlijk vormgegeven programma’s van de maatschappelijk partners in het Stadshuis, waarvoor een omvangrijke aanpassing van het gebouw en de inrichting nodig is.

Het bestaande vastgoed willen we in twee delen verduurzamen. We gaan in 2020 en 2021 door met het vervangen van alle binnenverlichting in gemeentelijke gebouwen door energiezuinige led-verlichting. Daarnaast zetten we in op het verder verduurzamen van het vastgoed tot energieneutrale gebouwen (cf. de routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2030). Dit betekent dat we werken aan duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP’s) en bij alle nieuwbouwprojecten wordt al uitgegaan van energieneutrale (en gasloze) gebouwen.

Doel 4. Goed werkgeverschap

De effecten van bezuinigingen uit het verleden en nieuwe ambities met daarbij behorende middelen leveren een bepaalde spanning op. Daarin licht de opgave om de basis op de te krijgen en mee te laten groeien en een gezonde en toekomstbestendige organisatie te blijven. Dat vraagt om goed werkgeverschap. Een rol dat in het kader van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) vanaf 2020 een nieuwe context krijgt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We richten ons op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. We continueren onze verzuim-inzet met extra inspanningen op het terrein van inzetbaarheid, re-integratie en verzuimbegeleiding. Door deze specialisering worden managers als casemanager en medewerkers intensiever ondersteund. In 2020 komt de volledige Risico Inventarisatie & Evaluatie van werkomstandigheden (RI&E) tot een afronding.
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om een aantrekkelijke organisatie en werkgever te zijn voor (nieuwe) medewerkers. Middelen die we hiervoor hebben gekregen worden ingezet voor arbeidsmarktcommunicatie en het versterken van netwerken.
We werken aan vernieuwing van de introductie van nieuwe medewerkers en het introduceren van een “on-boarding”-programma. Hiermee sluiten de processen van werving & selectie, introductie en instroom beter op elkaar aan. Het doel hiervan is om nieuwe medewerkers zich sneller “thuis” te laten voelen en ingewerkt te krijgen.
Een goed werkgever geeft het goede voorbeeld als het gaat om het bieden van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking. In onze gemeente bieden we plaats aan een grote groep WSW-ers die in dienst zijn bij het groen en de schoonmaak. In 2020 willen we aanvullende plaatsen creëren voor de participatiedoelgroep. We verwachten dat vanuit het rijk uitsluitsel komt over de definitie rondom participatieopgave. Op basis daarvan formuleren we een doelstelling naar de toekomst.

Doel 5. Betrouwbare overheid

Iedereen die werkt aan de bedoeling voor de stad en de organisatie handelt daarin integer, we maken bewuste keuzes en wegen risico’s transparant af. De bedoeling van het beheersen van onze processen is dat wij ons als bestuur en organisatie altijd kunnen verantwoorden over ons handelen en de keuzes die wij maken. Of het nu gaat om gemeenschapsgeld, wet- en regelgeving, privacy of informatiebeveiliging. In onze interactie met de stad willen we als overheid voorspelbaar zijn, zodat onze betrouwbaarheid toeneemt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toezicht & verantwoording
Als bestuur verantwoorden wij ons over ons handelen. Dit doen wij op verschillende manieren. Periodiek vindt dit plaats via de P&C producten. In 2020 zullen wij de P&C-cyclus en –producten verder ontwikkelen, zodat het goede gesprek over sturing, monitoring en verantwoording wordt gefaciliteerd.
Vanaf 2021 zal het college zelf een rechtmatigheidsverklaring bij haar jaarrekening moeten afgeven. Nu wordt dit nog door de accountant gedaan. Op welke wijze gemeenten hier invulling moeten gaan geven, is nog onbekend. In 2020 starten we met de voorbereiding hiervoor. Een onderdeel hiervan is het uitvoeren van een legal audit, zodat we structureel het niveau van onze juridische kwaliteitszorg kunnen bepalen. Het traject om fiscaal in control te komen, dat in 2020 wordt uitgevoerd, vormt een ander onderdeel hiervan. Meer operationeel wordt in 2020 het inkoopproces versterkt om daarmee meer grip te krijgen op inkopen en aanbestedingen.
In 2019 is gewerkt aan de implementatie van het informatieveiligheidsbeleid en het privacybeleid. In de verantwoording over informatieveiligheid (ENSIA: Eenduidige Normatiek Single Information Audit) sluiten we aan bij de P&C cyclus. In 2020 streven we ernaar om aan de gestelde normen te voldoen en geven we uitvoering aan de aanbevelingen uit eerdere zelfevaluaties / audits. In 2020 werken we verder aan de uitvoering van het privacybeleid. Hierbij proberen we het bewustzijn van medewerkers te vergroten, zo zullen we medewerkers stimuleren om datalekken te melden en tegelijkertijd ernstige datalekken te voorkomen.

Integriteit
Bij de aanstelling van nieuwe medewerkers krijgt integriteit expliciete aandacht. In de bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers waarin de ambtseed wordt afgelegd, staat het onderwerp integriteit op de agenda.

Interactie
We willen voorspelbaar zijn door bewuster en nog meer dan voorheen aan de voorkant de juiste keuze te maken over de interactie met de stad en welke rol we aannemen rondom een maatschappelijk vraagstuk.