Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een uitgebreid systeem van objectieve maatstaven wordt de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten. Wij volgen de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en verwerken de ontwikkeling van de algemene uitkering, die daarin worden aangegeven, in de producten van de planning- en controlcyclus. De stand voor de begroting 2020 is gebaseerd op de laatst ontvangen circulaire, de septembercirculaire 2019, die op Prinsjesdag is verschenen. In de cijfers is geen rekening gehouden met het structureel doorzetten van de extra middelen die via de meicirculaire zijn ontvangen voor Jeugdzorg en WMO. Hoewel de toezichthouder het toestaat dat deze middelen structureel worden geraamd hebben wij, uit oogpunt van een zuiver begrotingsbeeld, dit niet gedaan. We wachten wat dat betreft de ontwikkelingen op rijksniveau af.

Lokale heffingen en treasury
De ontwikkelingen met betrekking tot treasury en lokale heffingen worden nader toegelicht in de desbetreffende paragrafen. Wat betreft de indexering van de inkomsten wordt uitgegaan van een stijging van 3,25%. Dit is hoger dan het uitgangspunt dat in de Kadernota 2020 is genoemd en volgt uit de hogere loonontwikkeling op grond van de medio 2019 afgesloten CAO-gemeenten.

Stelposten (nog te besteden middelen)
Hieronder vallen de stelposten Onvoorzien en Kapitaallasten MIP (meerjareninvesteringsplan).

Nog te besteden middelen

2020

2021

2022

2023

Stelpost Onvoorzien

35

35

35

35

Stelpost Kapitaallasten MIP

88

1.048

1.897

2.923

123

1.083

1.932

2.958

Toelichting op de stelposten:
De stelpost Onvoorzien is bedoeld voor uitgaven waar de gemeente in de loop van het jaar door onvoorziene omstandigheden voor komt te staan. Deze is begroot op € 35.000.

Op de stelpost Kapitaallasten MIP wordt de vrijval van kapitaallasten gereserveerd ten behoeve van de geraamde vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen voor 2020 zijn aangegeven in paragraaf 3.9.

.