Begroting 2020

Verbonden partijen

Beleidsontwikkelingen

In 2020 zullen wij een vervolg geven aan de verbetering van de sturing en controle op de verbonden partijen. Dit doen wij onder andere door, in samenwerking met gemeenten in de regio, het risicomanagement op de verbonden partijen verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de informatievoorziening richting raad en college. Hierbij worden ook de raadsrapporteurs betrokken.  

Samenvattend overzicht van verbonden partijen

A. Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

B. Coöperaties en Vennootschappen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Coöperatie Parkeerservice UA

Verbindion (N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein)

Vitens

C. Stichtingen & verenigingen

Stichting Administratiekantoor Dataland
Stichting WerkWIJSS

D. Overige verbonden partijen

geen