Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Veiligheid

Thema Veiligheid

Het waarborgen en vergroten van de veiligheid gebeurt in een gezamenlijke aanpak door gemeente, politie, bewoners en veel andere betrokken partijen. De gemeente is benaderbaar, betrouwbaar en zichtbaar in de stad aanwezig om bij te dragen aan een veilige omgeving. Mede op basis van cijfers willen we samen met professionals en bewoners in de stad zoveel mogelijk proactief handelen om de stad veiliger te houden en te maken. We zetten in om de kans te verkleinen dat georganiseerde en ondermijnende criminaliteit voet aan de grond krijgen door samen met partners op te treden. De gemeentelijke bijdrage is inzet van bestuursrechtelijke instrumenten. Complexe veiligheidsproblematiek wordt persoons- en/of systeemgericht aangepakt.
Nieuwegein is voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarop èn biedt, ten tijde van een crisis, handelingsperspectief en biedt aan de (niet zelfredzame) burger snel en effectief hulp, waardoor gevolgen beperkt blijven. Zelfredzame burgers leveren een eigen bijdrage. Er vindt  toezicht plaats op de veiligheid en milieurisico's in de omgeving. Activiteiten die openbaar toegankelijk zijn, zoals evenementen, horeca, maar ook bijvoorbeeld het oplaten van een luchtballon, zijn veilig.

Wat willen we bereiken?

 1. Sociale veiligheid en criminaliteit
  • Veiligheidsgevoel versterken
  • Verminderen criminaliteit
  • Terugdringen overlastgevende situaties of dreigende openbare orde verstoringen
 2. Fysieke veiligheid
  • Voorbereid zijn op rampen en crises
  • Beheersen van milieu- en veiligheidsrisico’s bij het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen.
  • Veilige openbaar toegankelijke activiteiten.

 

Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 1: Sociale Veiligheid en criminaliteit
In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2017-2020 zijn ambities benoemd op het gebied van sociale veiligheid en criminaliteit. In  2020 zal er een nieuw IVP worden opgeleverd. De verwachting is dat dit een (kleine) verschuiving van prioriteiten op zal leveren. Er zal aansluiting worden gezocht bij de prioriteiten uit de Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2019-2022. Er is behoefte aan meer focus door scherpere keuzes te maken. De afgelopen jaren is ingezet op woninginbraak en autokraak. De cijfers op beide onderwerpen zijn in de laatste jaren gedaald. Aangezien deze delicten veel impact op het slachtoffer hebben, willen we hier wel aandacht aan blijven besteden, maar de focus in aandacht zal naar verwachting verschuiven naar andere onderwerpen. Er is in deze programmabegroting extra geld opgenomen voor Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit. Hier zal steviger op worden ingezet. In plaats van de traditionele criminaliteit komt digitale criminaliteit steeds meer voor. Dit vraagt om de verdieping in het thema cyberveiligheid.
Bij het nieuwe IVP zal ook een nieuw uitvoeringsplan worden opgesteld.
De volgende actiepunten worden in 2020 uitgevoerd:

 • Er wordt verdere uitvoering gegeven aan de aanpak van ondermijning. Districtelijk (West Utrecht) en lokaal heeft de aanpak van risicolocaties prioriteit. De focus lokaal is gericht op aanpak van spilfiguren en drugs;
 • Verdere uitvoering Aanpak Nypelsplantsoen (Anders doen op het Nypelsplantsoen) in hechte samenwerking met o.a. Mitros, politie, MOvactor,Geynwijs, waaronder aanpak problematische jeugdgroep;
 • Voor criminele veelplegers passen we de Top-X aanpak toe;
 • Verkenning van het thema Cyberveiligheid in regionaal verband;
 • Bestuurlijke controle uitvoeren van vergunde seksinrichting en verdieping van de aanpak mensenhandel;  
 • Veiligheid doen we met elkaar: stimuleren van de meldingsbereidheid en betrokkenheid onder bewoners, bewonersinitiatieven met betrekking tot het verbeteren van de veiligheid worden ondersteund en gestimuleerd;
 • Zichtbaarheid op het gebied van veiligheid wordt vergroot, onder andere door een regelmatige inzet van de buurttent en andere initiatieven, aanwezigheid van de wijk-boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) en wijkcoördinatoren bij bewonersavonden in de wijk en door  communicatiemomenten in de media;
 • Blijven innoveren met de informatie gestuurde veiligheidsaanpak;
 • Uitvoering geven aan de aanpak radicalisering: we blijven de signaleringsroute onder de aandacht brengen bij onze partners en pakken casuïstiek op via het casusoverleg radicalisering
 • Samenwerking en kennisuitwisseling versterken met regiogemeenten;
 • In 2020 zal een nieuw Integraal Veiligheidsplan worden opgeleverd voor de periode 2020-2023;
 • Doorontwikkeling nieuwe registratiesysteem voor persoonsgerichte aanpak (PGA) i.k.v. nazorg ex-gedetineerden, regievoering op complexe dossiers en aanpak persoons- dan wel groepsgebonden overlastsituaties. Onderzoeken mogelijkheden uitbreiding van systeem voor andere processen zoals radicalisering en ondermijning.
 • Aanhaken van externe partners op PGA-systeem.
 • Samen met betrokken ketenpartners wordt vorm- en uitvoering gegeven aan een integrale (groeps)aanpak van deze jeugdgroepen. Jeugdgroepen zijn in beeld, zowel offline als online

Doel 2: Fysieke veiligheid
In het Beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht is benoemd op welke wijze invulling wordt gegeven aan voorbereiding op rampen en crises. In het beleidskader Omgevingsrecht zijn onder andere meerjarenambities opgenomen over toezicht rondom de vakgebieden bouwen en milieu. In het uitvoeringsplan Omgevingsrecht worden daartoe de prioriteiten voor 2020 benoemd om die ambities op het gebied van bouw en milieutoezicht te realiseren. Actiepunten in 2020 zijn:

 • intensivering van toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties;
 • bij werkzaamheden rond bouwen en slopen wordt prioriteit gegeven aan brand technische veiligheid, constructief veilige gebouwen en de aanwezigheid van brandveilige vluchtroutes;
 • brandveiligheid portiekwoningen;
 • intensief toezicht op bouwkundige onderdelen bij openbare evenementen;
 • er wordt gekeken naar de samenwerking met externe partijen, RUD en VRU, en waar mogelijk verbeterd;
 • taken op het gebied van asbest overdragen aan RUD onder voorwaarde van kwaliteitsborging om risico's te vermijden;
 • toezicht en handhaving op verplichte energiebesparing van bedrijven;
 • houden van gecombineerde milieucontroles;
 • inventariseren en up to date houden van het bedrijvenbestand van Nieuwegein;
 • actief bijdragen aan de omgevingsagenda en visie met betrekking tot de veiligheid van de fysieke leefomgeving.