Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Ondersteuning

Thema Ondersteuning

Er zijn momenten dat inwoners ondersteuning van anderen nodig hebben. Soms is dat tijdelijk, zoals begeleiding bij het opgroeien of maken van huiswerk, re-integratie om weer aan werk te komen of verzorging tijdens herstel van een ziekte. Soms is dat structureel. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld de kracht niet meer hun huis schoon te houden, hebben begeleiding nodig bij het zelfstandig wonen of kunnen niet zelfstandig (voldoende) inkomsten verwerven. Daarbij gelden de volgende leidende principes:

 • licht als het kan, zwaar als het nodig is;
 • ontschot en maatwerk;
 • één gezin, één plan, één regisseur (gezinsgerichte aanpak);
 • de beste en daarvan de goedkoopste oplossing.

In 2020 gaan we verder met de voorbereidingen op U16 en Lekstroomniveau m.b.t. de nieuwe wijzigingen in het stelsel per 2022: het gaat hier om de decentralisatie van het Beschermd Wonen. Er wordt een regioplan U16 opgeleverd waarin afspraken staan over de toekomstige samenwerking, taakverdeling en financiën. Dat betekent ook dat vanaf dat jaar de onzekerheden over de uitgaven weer zullen toenemen.

Wat willen we bereiken?

 1. Mantelzorgers kunnen hun taak aan.
 2. Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund.
 3. Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar. Hulp richt zich op het versterken van de eigen kracht van de inwoner (en bij jeugdigen eventueel zijn opvoeder) met het eigen netwerk als vangnet.
 4. Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers.
 5. Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma Brede Toegang

 • Zie hierboven bij thema Versterking Eigen Kracht.

Programma Iedereen doet mee (Zelfredzaamheid naar vermogen en Meedoen naar Vermogen)

 • Het plan van aanpak voor het respijthuis is gereed, definitieve afspraken met partijen worden vastgelegd en de locatie is bekend.
 • De wettelijke verplichting met betrekking tot garantiebanen in de gemeentelijke organisatie pakken we op.
 • Inwoners die extra hulp nodig hebben bij vinden en behouden van werk, ondersteunen we integraal in het lokale werkteam van Geynwijs. WIL is hierbij de belangrijkste partner. Focus is de integrale ondersteuning naar werk en arbeidsmatige activering voor alle inwoners met en zonder uitkering, in samenhang met ondersteuning op andere leefgebieden.
 • De ontwikkeling naar een meer lokale, ontschotte ondersteuning van inwoners naar werk heeft consequenties voor de organisatie, opdracht en financiering van WIL. Dit monitoren we in het jaar 2020 samen met de Lekstroomgemeenten en WIL. Daarna maken we de balans op van dit gezamenlijke ontwikkelproces, en geven we het nieuwe opdrachtgeverschap aan WIL vorm (WIL 3.0).

Programma Kansen voor Jeugd

 • Gezien de blijvend stijgende vraag naar jeugdhulp met daarbij horende stijging in de kosten, is sinds de zomer van 2019 de inzet op het regionale project ‘grip op jeugdhulp’ vergroot. Regionaal wordt ingezet op het versterken van de data(analyse) door de Regionale Backoffice Lekstroom, het versterken van het relatiebeheer van de grootste aanbieders, de zorgcoördinatie en het voorkomen van gestapelde zorg. Gezien de lokale verschillen in uitgaven binnen de Lekstroom kiest Nieuwegein aanvullend voor een lokale aanpak vanuit de driehoek Geynwijs, beleid en financiën/RBL. Naast deze inzet op analyse en sturingsmogelijkheden continueren we onze activiteiten gericht op onze transformatiedoelen van de transformatieagenda.
 • Westimuleren het signaleren van zorgpeuters en hun gezin. Daarvoor gaan we de ouders (eerder) betrekken en de samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties.
 • We bouwen verder aan preventieve inzet door Geynwijs op School. Dit start in de voorschoolse periode en loopt door op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij gaan meer inzetten op preventieve coaching van kinderen en hun ouders d.m.v. krachtwerkinterventie-gesprekken.
 • We vervolgen onze inzet op de bovenregionale koers ‘transformatie essentiële functies’ en werken regionaal aan een ketenaanpak. De Lekstroomgemeenten ontvangen tijdelijk rijksbudget waarmee deze inzet een extra impuls kan krijgen. We continueren de inzet op meer kleinschalige voorzieningen met verblijf in de regio/wijk als alternatief voor grootschalige residentiële jeugdhulpvoorzieningen, het passend verwijzen en de (beschikbaarheid van) benodigde ambulante ondersteuning. Met de bovenregionale aanbesteding op residentiële jeugdhulpvoorzieningen (essentiële functies) die in 2019 loopt willen we in 2020 gebruik maken van hun expertise voor de verdere transformatie op de ambulante ondersteuning.
 • We continueren het jongerenloket Lekstroom in 2020 om jongeren met een hulpvraag op het gebied van onderwijs en werk integraal te ondersteunen vanuit WIL en RMC en onderzoeken de mogelijkheid om deze inzet structureel te bekostigen per 2020. We zoeken ondertussen de samenwerking met het lokaal werkteam om jongeren meer lokaal te ondersteunen bij het vinden van een passende opleiding of baan.
 • Extra ondersteuning in het onderwijs wordt gefaciliteerd door de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Een eventueel aanvullende zorgbehoefte wordt door de gemeente (Geynwijs) gefaciliteerd. Onderwijs voor kinderen met een zorgbehoefte (waaronder hoogbegaafdheid en Autisme Spectrum stoornis) wordt in samenwerking met diverse partners, het kind en de ouders mogelijk gemaakt door een passende plek binnen het onderwijs te vinden met of zonder extra ondersteuning.
 • De Lekstroomgemeenten zetten per 2019 gezamenlijk extra in op een goede overgang voor jongeren van 18- naar 18+. Dit treft alle jongeren; onze aandacht richten we in eerste instantie op jongeren in jeugdhulp en wat er voor hen verandert. We zetten regionaal in op het op tijd in beeld krijgen van jongeren en het bieden van integrale ondersteuning op de verschillende levensdomeinen. Tijdelijke initiatieven en impulsen worden bekostigd uit het landelijke transformatiebudget dat Lekstroom als jeugdregio heeft ontvangen.