Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Bescherming

Thema Bescherming

We hebben respect voor de keuze van mensen hoe ze hun eigen leven willen leiden. Maar we beschermen kinderen door in te grijpen bij een onveilige opgroei- of opvoedsituatie en/of niet naar school gaan. De beschermingsketen (Geynwijs, Samen Veilig midden Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, rechter) maakt onderdeel uit van het vangnet om onze jeugdigen te beschermen. Ook getuige zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft een grote impact op het welzijn van jeugdigen, alsook complexe scheidingen.
Ons ingrijpen moet ervoor zorgen dat er voor kinderen een veilige thuissituatie ontstaat en, door naar school te gaan, zich te kunnen voorbereiden op een zelfstandige toekomst.

Voor volwassenen willen we dat ze weer zelfstandig en op eigen kracht hun leven herpakken na ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid. We willen fraude met uitkeringen aanpakken en ervoor zorgen dat inwoners zich niet bedreigd voelen of misbruikt worden door andere inwoners.

Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen.
 2. Ook de meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dichtbij huis als mogelijk ondersteuning rekenen.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma Brede Toegang

 • We zetten de persoonsgerichte aanpak (PGA) en de aanpak van complexe multiprobleemgezinnen (CMPG) voort. Daarbinnen gaan we kleinschalig een focus leggen op problematische familienetwerken: netwerken met een historie van een crimineel leven met intergenerationele overdracht.
 • We werken lokaal en in Lekstroomverband aan de aanpak van zorgfraude. Daarbij worden signalen/vermoedens van zorgfraude onderzocht en zorgen we in geval van handhaving ervoor dat de inwoner de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Programma Kansen voor Jeugd

 • We onderzoeken en bevorderen zo mogelijk de effectiviteit van de veiligheidsketen Geynwijs, Samen Veilig Midden-Nederland en Raad voor de Kinderbescherming om dwang zoveel mogelijk te voorkomen.
 • We actualiseren de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • We stimuleren het gebruik van de Meldcode bij scholen.
 • We gaan interventies selecteren voor jeugdigen die het risico lopen af te glijden naar criminaliteit door de omgeving waarin ze verkeren.
 • We selecteren preventieve activiteiten (en voeren ze uit) die de opvoedomgeving van kinderen versterken en het bewustzijn van inwoners over mogelijke signalen van opvoedproblematiek/ kindermishandeling vergroten.

Zie ook het thema Veiligheid onder het Programma Leefomgeving en Veiligheid.

Aanpak mensen met verward gedrag
Aanvullend op regionale voorzieningen rond verward gedrag (zoals vervoer, crisisdienst):

 • Na de pilotfase beschikken we vanaf 2020 (structureel) over een outreachteam in Nieuwegein. Daarmee wordt op termijn verder afglijden van inwoners met verward gedrag zoveel mogelijk voorkomen, met een lager beroep op zware zorg en ondersteuning tot gevolg.
 • We voeren de gemeentelijke taken uit de Wet verplichte GGZ (Wvggz) uit, die per 1-1-2020 in werking treedt.
 • We zetten in op bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk, en de implementatie van een signalerings- en crisiskaart voor inwoners met verward gedrag.

Programma Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang

 • In 2020 is het regioplan U16 klaar waarin afspraken over belangrijke uitwerkingsvraagstukken, zoals taakverdeling, transformatie en transitie (kwaliteit, inkoop, wachtlijsten, sturing, afbouw centrumgemeente taak en financiële voorwaarden) zijn belegd.
 • We continueren de pilot Proeftuin Inclusieve wijk waarin we 20 cliënten uit het Beschermd Wonen naar een zo zelfstandige mogelijke plek in de wijk zijn uitgestroomd (de ambitie is om alle bouwstenen van de basisset, volgens de regiokoers U16, in samenhang te verwezenlijken). De pilot zal ook input genereren voor de verdere invulling op gemeentelijk niveau van de basisset (werk, activering, inkomen, acceptatie in de wijk).
 • Vanuit de Transformatieagenda continueren we in 2020 de integrale aanpak vanuit alle programma’s met de volgende opgaven:
  • voldoende woningen voor uitstroom (scheiden van wonen en zorg);
  • een aanpak voor integratie en acceptatie in de wijk;
  • het structureel inbedden van het outreachteam als onderdeel van Geynwijs;
  • voldoende behandeling en begeleiding dichtbij en laagdrempelig in samenspel van Geynwijs met GGZ in de wijkteams;
  • een activering richting (on) betaald werk;
  • voldoende mogelijkheden voor ontmoeting, maatjes en informele ondersteuning;
  • aanpak van schuldenproblematiek.