Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Relatie met andere programma's

Relatie met andere programma's

Bestuur en Dienstverlening:

 • Regionale samenwerking (Lekstroom, U10, Health Hub, kUS)
 • Het stimuleren van en ruimte geven aan (bewoners)initiatieven

Wonen en Economie:

 • Programma Wonen & Economie
 • Onderwijs
 • Schuldproblematiek en werkloosheid (inkomen, dagbesteding, beschut werk)
 • Economische kansen van vergrijzing en gezondheid (Health Hub)
 • Goede leefomgeving die uitnodigt tot gezond leven

Leefomgeving en Veiligheid:

 • Het verbeteren van de openbare ruimte voor ouderen/inwoners met een beperking met Betere Buurten.
 • Ketenregie op casussen waarin overlast of criminaliteit dominant is en tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vrije tijd:

 • Beide programma’s stellen samen mensen in staat (zo lang mogelijk) zelfstandig hun leven vorm te geven, van hun eerste tot hun laatste levensjaar. We geven mensen ruimte om hun eigen keuzes te maken, zich te ontspannen en op eigen kracht naar oplossingen te zoeken. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en biedenondersteuning waar dat nodig is. We grijpen in als mensen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen, of buiten de wet opereren. Het effect is dat Nieuwegein een prettige stad is om te leven en om op te groeien. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen; iets voor elkaar te betekenen. Zo doen mensen minder een beroep op zorg en ondersteuning. Verder het stimuleren van en ruimte geven aan (bewoners)initiatieven.
 • Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in dit programma (inclusief financiële aspecten), in het programma Vrije Tijd is in dit kader slechts de inhoudelijke tekst over de sportaccommodaties opgenomen.