Begroting 2020

Wonen en Economie

Wat doen we samen?

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

Samenwerkingspartners
Coalitie klimaatadaptatie Regio Utrecht: Hierin wordt voor de visie klimaatadaptatie samengewerkt met de veiligheidsregio Utrecht, de provincie, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vijf andere Utrechtse gemeenten.
Economic Board Utrecht (EBU): De EBU verbindt sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden. In nieuwe coalities koppelt ze bedrijven aan overheden en kennisinstellingen met het doel een groenere, gezondere en slimmere regio en initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven.
Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECU): Helpt Utrechtse bedrijven met het verduurzamen van hun bedrijf.
Eneco: Is de exploitant van het stadsverwarmingsnetwerk Utrecht/Nieuwegein en werkt samen met de twee gemeenten aan verduurzaming van het warmtenetwerk
Gemeentelijke Monumentencommissie: adviseert de gemeente over monumenten
KWR: Bridging Science to Practice is het motto van KWR, een zelfstandige organisatie, met de Nederlandse waterbedrijven als aandeelhouders. KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving met een circulaire economie als belangrijke drijfveer.
Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie: We werken samen met vele anderen aan de instandhouding en het vergroten van de bewustwording van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO werelderfgoedlijst te komen als uitbreiding van en aansluiting op de Stelling van Amsterdam.
Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU): verbindt ondernemersinitiatieven met gemeentelijke herstructureringsplannen. Door publieke initiatieven en investeringen te koppelen aan private investeringen wordt de markt gestimuleerd.
Provinciaal Uitvoeringsproject Externe Veiligheid (PUEV) Utrecht: De partijen binnen de PUEV-samenwerking doen er alles aan om de externe veiligheid risico's zoveel mogelijk te beperken. De provincie werkt nauw samen met diverse partijen in Utrecht om deze risico's te voorkomen.
Provincie Utrecht: Samen met de provincie hebben we een aanjagende en faciliterende rol om de organische gebiedsontwikkeling in Rijnhuizen van de grond te krijgen. Het Revolving Fund Rijnhuizen (2016/416) is daarvan een voorbeeld.
ROC midden Nederland Tech College Nieuwegein: Het Tech College Nieuwegein zorgt voor de opleiding van technisch vakpersoneel waar bij de bedrijven grote behoefte aan is.
Samen meer rendement: We werken met de Provincie Utrecht, Utrecht Science Park, EBU en regiogemeenten samen op gebied van acquisitie van internationale bedrijven.
Stichting Binnenstadsmanagement: Een samenwerkingsverband van de winkeliersvereniging City Plaza, theater De Kom, bibliotheek De Tweede Verdieping, stichting weekmarkten Nieuwegein, wijkplatform, vastgoedeigenaren en de gemeente.
Stichting Mooisticht: Mooisticht geeft de gemeente onafhankelijk advies bij de uitvoering van de welstandstoets bij bouwaanvragen.
U10: De twaalf (begonnen als tien gemeenten) gemeenten, waaronder Nieuwegein, werken in het stedelijke netwerk U10 samen, onder meer op het gebied van Economie, Sociaal domein, Ruimte, Wonen, Energietransitie en duurzaamheid en Mobiliteit. Er is afstemming op het gebied van wonen, zorg/asiel en integratie (i.s.m. bestuurstafel Sociaal Domein) en woonruimteverdeling. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de motie om in alle U10-gemeenten de sociale woningvoorraad uit te breiden. Ook wordt er in U10 samengewerkt op de thema's energiebesparing koopwoningen, circulaire economie en lokale energieopwekking. Aan het onderwerp ruimte wordt uitvoering gegeven aan de ruimtelijk-economische koers (i.s.m. bestuurstafel Economie). De U10 werkt o.a. samen op afspraken over kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel, profilering van de U10-regio, een internationale toeristische strategie voor de U10-regio in het Ruimtelijk-economisch programma (REP).
U-thuis: U-thuis is de samenwerking van 15 Utrechtse gemeenten om de woningeigenaar te ondersteunen met energiebesparing en duurzaam opwekken van energie. Het regionaal energieloket is hiervoor de digitale ingang voor inwoners voor informatie over het verduurzamen van hun woning.
Wageningen University & Research : ondersteunt City bij verduurzamingskeuzes om tot de meest duurzame binnenstad van Nederland te komen.
Warmtebron Utrecht is een samenwerking van energiebedrijven, opleidingsinstituten en andere deskundige bodemenergie bureaus en onderzoekt in de provincie Utrecht of aardwarmte een goed alternatief is voor gas en elektriciteit.

Verbonden partij
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht: De gemeente Nieuwegein is één van de twaalf deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De omgevingsdienst RUD Utrecht is voor Nieuwegein het loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu, voor het basistakenpakket. Deelname in een omgevingsdienst als de RUD Utrecht is een wettelijke plicht voor het basistakenpakket.