Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Wat doen we samen?

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

Regio

Voor de gemeenten in Lekstroom en U10 geldt dat onze inwoners de gemeentegrens in hun dagelijkse bezigheden vaak overschrijden. Wij willen onze inwoners daadwerkelijk centraal stellen en zullen dat dus zelf ook moeten doen: fysiek en mentaal. Daarom werken we met de andere U10 gemeenten samen met kennisinstellingen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen in de Health Hub. Wij zijn een actieve en betrouwbare partner in de regionale samenwerking.

Vanaf 2013 werkt Nieuwegein samen met de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein en Vianen (nu: Vijfheerenlanden) in het sociaal domein. Deze vijf gemeenten vormen samen de Lekstroom regio. In de Lekstroom is een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld, waarin de opgaven staan waaraan de vijf gemeenten de komende jaren samenwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor opgaven met betrekking tot Wonen en Zorg, Wmo, Doelgroepenvervoer, Jeugd, Passend Onderwijs en Werk. Daarnaast hebben de vijf gemeenten een gezamenlijke regionale backoffice (RBL) voor de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO, ondergebracht in gastgemeente Houten. In het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) zijn de wethouders sociaal domein van de vijf gemeenten vertegenwoordigd. Het BPSDL is bestuurlijk opdrachtgever voor de regionale samenwerkingsagenda. Het regionale Gemeentesecretarisoverleg is ambtelijk opdrachtgever voor de RBL. Voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda worden door Nieuwegein diverse projectleiders en coördinatoren aan de regio beschikbaar gesteld: bijvoorbeeld in de vorm van ambtelijke vertegenwoordiging in de bovenregionale Ambtelijke Stuurgroep Jeugd en de werkgroep SAVE/Veilig Thuis, de regionale contactpersoon voor Zilveren Kruis en regionale projecten doelgroepenvervoer en de aanpak zorgfraude.

Versterking eigen kracht: de basis
Met dit programma versterken we de samenwerking met anderen: onze inwoners, ondernemers, (organisaties van) vrijwilligers en professionals, regiogemeenten (Lekstroom, U10), de landelijke overheid, zorgverzekeraar en kennisinstellingen. We maken nog te weinig gebruik van elkaars kennis, ervaring en deskundigheid. We zorgen samen dat inwoners zich kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen ontspannen, vrijwilligers ondersteund worden en mensen snel advies of een luisterend oor krijgen. En wij werken samen met anderen aan het actualiseren van de onderwijs- en sportvoorzieningen.
De subsidies aan de vele vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld MOvactor en Santé richten wij meer op activiteiten die leiden tot versterking van eigen kracht van inwoners en vrijwillige inzet.

Met de partners in de netwerkorganisatie Lijfstyle (Gezondheidscentra, MOvactor, Bibliotheek DTV, Theater De Kom, SportID, GGDru en gemeente) investeren wij in positieve gezondheid van onze inwoners.

Ondersteuning
Als inwoners ondersteuning nodig hebben, kan deze geboden worden door organisaties waar de gemeente een relatie mee heeft. Op het gebied van werk en inkomen, zijn wij lid van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). WIL helpt inwoners in het lokale werkteam actief aan een werkervaringsplek, een reguliere baan (incl. Social Return On Investment (SROI)) of een ‘afspraak’- ofwel garantiebaan. Jongeren worden met voorrang naar werk of een opleiding begeleid. Voor ouderen en mensen met een beperking hebben wij afspraken met zorgorganisaties en aanbieders van hulp bij het huishouden. Voor jeugd hebben wij ook afspraken met zorgorganisaties. Voor inkoop van ondersteuning maken wij deels gebruik van de regionale samenwerking in de Lekstroom. Voor de backoffice Jeugd hebben wij afspraken met de gemeente Houten als regionale gastgemeente. Onze inzet ten aanzien van ondersteuning is om deze te transformeren en meer uit te laten gaan van de eigen kracht van inwoners en hun omgeving dan van het eigen professionele aanbod.  

Bescherming
Rond huiselijk geweld en kindermishandeling werken we samen met Samen Veilig Midden-Nederland (waaronder Veilig Thuis Utrecht en SAVE-team Nieuwegein vallen). We vergroten de bewustwording van inwoners en professionals en de meldingsbereidheid. Bij het structureel en in samenhang aanpakken van problematiek werken we met vele instellingen samen, waaronder bijvoorbeeld de woningcorporaties, WIL, politie en MOvactor. Voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen werken we als Lekstroomgemeenten samen met centrumgemeente Utrecht.

Onderzoeksagenda Sociaal Domein

In de onderzoeksagenda Sociaal Domein geven we aan hoe we de maatschappelijke en financiële effecten van de Transformatieagenda in beeld willen brengen. Onderzoekstechnisch kijken we per programma wat de meest passende manier is om het effect van de veranderingen op onze inwoners in beeld te krijgen. Daarbij werken we zoveel mogelijk met al bestaande gegevens (zoals de Sociale Krachtmonitor en de (geografische) Nieuwegeinse stadsmonitor) en bezien hoe elders beschikbare informatie (‘big/ open data’) ons kan helpen.
Wij blijven ons regionaal inzetten om de samenwerking tussen Utrechtse gemeenten en kennisinstellingen in het Sociaal Domein te verbeteren (kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)) en de Health Hub.

Inmiddels zijn de verbindingen met kennisinstituten en vakgroepen in de regio en in den lande verder uitgewerkt. Zo werken we samen met de Radboud Universiteit om Krachtwerk te implementeren in de brede toegang. kUS helpt ons onder andere rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. RIVM en Hogeschool Utrecht denken (regionaal) mee over de invoering van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (Nieuwegein is regionaal ambtelijk trekker). Alle verschillende contacten en activiteiten gaan we bundelen in de Nieuwegeinse onderzoeksagenda voor de transformatie Sociaal Domein. We gaan lokale uitvoerders en innovators verbinden aan de denkkracht binnen de kennisinstellingen zoals universiteiten en hogescholen. We gaan reflectie vragen op de innovatieve Nieuwegeinse praktijk, laten checken of wat wij hier uitvinden en uitproberen ook werkt.