Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury

Product

Treasury

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

244

4.705

-655

-1.463

-1.121

-1.121

Baten

-647

-5.442

-500

-500

-500

-500

Saldo

403

736

1.155

1.963

1.621

1.621

Met ingang van de begroting 2020 vindt op grond van de BBV regels de vastlegging van de werkelijke rentelasten en de aan de investeringen doorbelaste rentekosten gesaldeerd plaats. Voorheen was dit verdeeld over lasten en baten. Het resultaat bestaat nu uit het verschil tussen de genoemde werkelijke rentelasten en de aan de investeringen doorbelaste rentekosten, zowel voor langlopende leningen, kortlopende leningen en lasten uit aandelen.
Door de lage rente op dit moment valt herfinanciering van aflopende geldleningen lager uit, waardoor de gemiddeld betaalde rente daalt, de doorbelasting ijlt hier op na en loopt in de komende jaren op.
De rentebaten zijn vanaf 2020 voor korte en langlopende financieringen en daarnaast baten uit hoofde van aandelen.