Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Reservemutatie Algemene dekkingsmiddelen

Reservemutaties per Reserve

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Reserve Grondbedrijf

-7.116

1.418

-274

-274

-269

-269

Algemene Reserve

499

1.302

269

265

265

265

Reserve kapitaallasten

2.586

3.900

3.888

3.787

3.520

3.404

Reserve nota kapitaalgoederen

-2.064

-634

-518

-16

487

487

Saldo

-6.096

5.987

3.365

3.761

4.002

3.886

Toelichting
Reserve Grondbedrijf: In 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden als bijdrage van het Atrium project. De storting in 2020 en volgende jaren heeft betrekking op het begrote resultaat van de grondexploitaties.
Algemene Reserve: In de begroting 2019 is een aantal raadsbesluiten verwerkt, waarin eenmalig middelen worden onttrokken aan de Algemene Reserve (zoals de verwerking van het jaarresultaat 2018). Een aantal is nu nog structureel opgenomen en wordt betrokken bij de analyse van het meerjarig begrotingsperspectief bij de kadernota 2021.
Reserve kapitaallasten: Deze reserve is gevormd voor de dekking van een aantal kapitaallasten in de begroting. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag onttrokken aan deze reserve. Vanaf 2022 wordt de onttrekking evenredig aan de jaarlijkse verlaging van de kapitaallasten van de onderliggende investeringen afgebouwd. Door gewijzigde regelgeving van het BBV is het niet meer toegestaan rentelasten aan de reserve te onttrekken. In overleg met de toezichthouder zullen wij voor de begroting 2021 een nieuwe opzet voor de inzet van deze reserve voorstellen.
Reserve nota kapitaalgoederen: Conform de nota kapitaalgoederen wordt het voordelig effect van de investeringen in de openbare ruimte als gevolg van de wijziging in de BBV gestort in de reserve nota kapitaalgoederen. Door de toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen is er vanaf 2022 per saldo sprake van een onttrekking aan deze reserve. Bij de verwerking van het meerjareninvesteringsplan in de eerste begrotingswijziging zal de onttrekking voor 2023 worden aangepast.