Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen

Product

Belastingen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1.340

1.139

714

714

743

744

Baten

-17.857

-17.924

-18.287

-18.711

-19.064

-19.445

Saldo

16.517

16.785

17.573

17.997

18.321

18.702

De lasten betreffen de kosten van invordering door de BGHU en een inschatting van te betalen vennootschapsbelasting. Voor wat betreft de vennootschapsbelasting wordt jaarlijks te betalen belasting geraamd voor precario. Voor wat betreft verwachte vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf wordt jaarlijks aan de hand van de voorlopige aanslag een inschatting gemaakt. Voor 2019 is deze in de begroting verwerkt (± € 500.000), voor  2020 wordt deze verwerkt in de eerstvolgende bestuursrapportage 2020.
 Voor een toelichting op de baten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.