Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Resultaatbestemming

Product

Resultaatbestemming

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

0

471

-1.610

-670

-316

-30

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

-471

1.610

670

316

30

Het begrotingsresultaat na verwerking van de technische mutaties laat voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een negatief resultaat zien. Met de aanvullende maatregelen, die in deze begroting worden voorgesteld, wordt het meerjarenperspectief materieel sluitend gemaakt.