Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Product

Algemene uitkering

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-83.871

-89.346

-94.276

-97.442

-99.330

-102.066

Saldo

83.871

89.346

94.276

97.442

99.330

102.066

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de stand van de septembercirculaire 2019. Ten opzichte van de begroting 2019 laat de algemene uitkering een stijging zien van € 4.930.000. Voor een bedrag van € 3.427.000 is dit gebaseerd op de meerjarenraming uit de meicirculaire 2018. Ten opzichte van die circulaire is het accres nu € 181.000 lager. De ruimte onder het plafond van het BTW-compenesatiefonds is met € 1.858.000 afgenomen. Als gevolg van de ontwikkeling van de maatstaven ontvangt Nieuwegein € 874.000 extra. De uitkering voor het sociaal domein is met € 1.149.000 toegenomen. De gemeente ontvangt daarnaast een bedrag van € 1.127.000 extra voor de Jeugdzorg. Aan taakmutaties en overige ontwikkelingen krijgen we € 393.000 meer in 2020.