Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Nog te besteden middelen

Product

Nog te besteden middelen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

297

35

123

1.077

1.931

2.958

Baten

-208

0

0

0

0

0

Saldo

-89

-35

-123

-1.077

-1.931

-2.958

Het hier geraamde bedrag betreft de stelposten voor onvoorziene uitgaven (€ 35.000) en voor de kapitaallasten van de (vervangings)investeringen die in het meerjaren-investeringsplan (MIP) zijn opgenomen. De kapitaallasten van de investeringen voor het jaar 2020 zullen bij de eerste begrotingswijziging worden verdeeld over de betreffende  producten.