Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

2.539

2.405

2.363

2.491

2.478

2.692

Baten

-689

-888

-903

-915

-927

-942

Saldo

-1.850

-1.517

-1.459

-1.576

-1.551

-1.750

De daling van de lasten voor sportaccommodaties wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen (Parkhout).