Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering excl. tractie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

38.623

48.992

48.119

48.329

49.362

49.858

Baten

-2.584

-4.469

-1.784

-1.710

-1.749

-1.757

Saldo

-36.041

-44.523

-46.335

-46.620

-47.613

-48.101

Het nadelige saldo van dit product neemt toe met bijna € 1,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  1. De salarislasten stijgen met ruim € 1,5 miljoen als gevolg van de verwerking van de  nieuwe CAO voor gemeentepersoneel en de verwerking van de structurele doorwerking naar 2020 van de effecten van de voorjaarsnota 2019.
  2. In de loop van 2019 is incidenteel budget voor inhuur ontstaan, gedekt door langdurige vrijval van salarislasten, detacheringsinkomsten en uitruil met andere budgetten. Deze ruimte is ingezet voor het opvangen van knelpunten als gevolg van openstaande vacatures en langere afwezigheid i.v.m. ziekte. Voor 2020 is deze ruimte vanzelfsprekend weer afgeraamd.
  3. Toerekening personeelslasten aan investeringen. Door een wijziging van de BBV moeten de directe personeelslasten die gemaakt worden ten behoeve van investeringen op de betreffende investering worden verantwoord om daar vervolgens ook op af te schrijven. Dit resulteert in de begroting 2020 in een budgettair voordeel van € 820.000 (negatieve lasten). Hier tegenover staat echter wel een geleidelijke verhoging van de kapitaallasten die jarenlang doorloopt.
  4. Bij de Voorjaarsnota 2019 is besloten om in de begroting 2019 een incidenteel inkomstenpost van € 1,1 miljoen op te nemen voor vat- en plankosten voor de grondexploitaties. Deze inkomsten vallen in de begroting 2020 weer weg.
  5. Bij de Kadernota zijn voor het jaar 2020 middelen toegekend voor de Informatiseringsstrategie (incidenteel € 150.000), de versterking van de inkoopfunctie (94.000), implementatie AVG (€ 65.000), en arbobeleid en werving en selectie (€ 150.000)
  6. Tenslotte is nog een budgettair neutrale wijziging verwerkt van € 1,5 miljoen. Met ingang van de begroting 2020 mogen namelijk de personeelskosten die aan de producten afval, parkeren en de grondexploitaties worden toegerekend, niet meer als baten worden verantwoord, maar moeten ze worden begroot als negatieve uitgaven. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten af op dit product met ruim € 1,5 miljoen