Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Onderwijsgebouwen

Gebouwen onderwijs

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

4.455

4.302

3.782

3.810

3.919

4.165

Baten

-713

-782

-709

-711

-722

-736

Saldo

-3.742

-3.520

-3.073

-3.098

-3.198

-3.429

De lasten dalen met € 520.000 als gevolg van een vrijval van kapitaallasten van diverse afgeschreven activa, zoals een voorbereidingskrediet Lekboulevard en hekwerken scholen. De verlaging van de baten is het gevolg van de aanpassing van de geraamde onderhoudsvergoedingen. Onderhoud van scholen wordt door de gemeente uitgevoerd en doorbelast aan de schoolbesturen en zijn dus budgetneutraal in de begroting opgenomen.