Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Openbaar groen

Product

Openbaar Groen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

3.345

3.082

2.963

3.026

3.104

3.154

Baten

-66

-55

-56

-57

-57

-58

Saldo

-3.279

-3.027

-2.906

-2.969

-3.047

-3.096

Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad besloten om de financiële consequenties (eenmalig € 150.000) van de uitvoering van moties 20/21 ten laste te brengen van de reserve Uitvoering Nota Kapitaalgoederen. De eenmalige lasten waren in de begroting 2019 verwerkt.