Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Leefomgeving

Effectindicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

1a. Tevredenheid bewoners met openbare ruimte (over de voorzieningen die er zijn) (1)

3,6

 4,4

4,4

1b. Tevredenheid bewoners met openbare ruimte (onderhoud van voorzieningen) (1)

3,3

4,4

4,4

2. De mate waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan de inrichting van de openbare ruimte (2)

28%

 45%

40%

1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
2. Percentage dat een actieve bijdrage levert of wil leveren.

 

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde
2019

Streefwaarde
2020

1. Wijkbeoordeling inwoners.
(Schaal van 1 tot 10)

>6

 > 6

> 6

2. Percentage afwikkeling van meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen/aangegeven normtijd.

75%

 > 70%

> 70%

3. Percentage vervolgmeldingen.

5,0%

 5% of lager

5% of lager  

4. Percentage tevreden afwikkeling van vragen/ meldingen uit wijkplatformvergaderingen.

80%

 100%

100%

5. Groeipercentage gebruik OV

-0,6%

2,5%

2,5%

6. Bezettingsgraad parkeergarages.
Het gemiddelde aantal bezette parkeerplaatsen door kortparkeerders gedurende de openingsuren, uitgesplitst naar parkeergarage, uitgedrukt in %.

Cityplaza: 25%
Stadshuis: 27%
Theater: 16%

Cityplaza: 26%
Stadshuis: 27%
Theater: 17%

Cityplaza: 26%
Stadshuis: 28%
Theater: 18%

7. Betalingsbereidheid straatparkeren.
De som van alle geparkeerde voertuigen met een geldig parkeerbewijs (parkeerticket, parkeervergunning of mobiel parkeeractie) gedeeld door het totaal aantal geparkeerde voertuigen, uitgedrukt in %.

98%

96%

96%

8. Klanttevredenheid parkeergarages *
Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid van garageparkeerders. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).

3,9

4,0

4,0

9. Klanttevredenheid straatparkeren * Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid van straatparkeerders.Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).

3,8

4,0

4,0

10. Benchmark regionale parkeertarieven.
De afwijking van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de binnenstad van Nieuwegein ten opzichte van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de regio.

Gemiddeld uurtarief in Amersfoort, Hilversum,  IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en Zeist is
€ 2,25.
Uurtarief in Nieuwegein is
€ 2,30.

Gemiddeld uurtarief in
Nieuwegein is met € 2,40
bijna gelijk aan het gemiddelde uurtarief in de regio van € 2,29.

Gemiddeld uurtarief in
Nieuwegein **
is gelijk of
lager dan het gemiddelde uurtarief in vergelijkbare binnensteden in de regio.

* Dit betreft het klanttevredenheidsonderzoek 2018.
** Op basis van deelname aan het loyaliteitsysteem van de eigenaar van het winkelcentrum ontvangt men parkeerkorting. Deze korting is in de benchmarkt verwerkt.