Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Vrije tijd

 

Effectindicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

1. Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (Welke activiteiten onderneemt u en hoe tevreden bent u daarover?) (1)

4,0

4,2

4,2

2. De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding (2)

3,8

3,7

3,8

1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.
2. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is helemaal oneens, 5 is helemaal eens.

 

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Bibliotheek

Aantal drempeloverschrijdingen De Tweede Verdieping

385.347

400.000

405.000

Aantal betalende leden (18+)

3.084

2.600

3.680 )[1]

Aantal niet-betalende leden (tot 18 jaar)

6.721

6.600

6.550

Cultuur

Aantal drempeloverschrijdingen DE KOM

--

240.000

245.000

Aantal bezoekers theater

53.934

52.500

55.000

Aantal leerlingen kunstencentrum

539

650

600

Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs

5.500

5.500

5.500

Deelnemers cultuureducatie:
aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1.000

1.095

872 )[2]

Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris)

1.650

1.600

1.840

Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst

6.477

6.440

5.700 )[3]

Aantal popevenementen/aantal bezoekers

2/2.678

2/2.500

2/3.000

Musea

Aantal bezoekers Museumwerf, Vreeswijks Museum & Museum Warsenhoeck

23.158

15.000

15.000

Sport (inclusief Verbindion)

Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein )[4]

561.000

540.000

540.000

Aantal bezoekers zwembad

211.090

217.000

217.000

Totaal aantal deelnemers/aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten

--

64.000/20.000

65.000/21.000

Aantal beweegactiviteiten in samenwerking

--

1.500

1.550

Aantal sportverenigingen met sport- en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking

--

10

12

Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor het maatschappelijke veld

--

10

12

Stadspas )[5]

Pasgebruik: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas

--

45%

50%

Aanbod: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas

--

130

130 )[6]

)1 = prognose bibliotheek is gestoeld op de resultaten van de eerste vijf maanden van 2019. In het kader van klantenbinding is een nieuw abonnement geïntroduceerd de zogenaamde clubkaart. Dit zijn nu 725 van de betalende leden.

)2 = de lagere prognose wordt veroorzaakt doordat met name het Oosterlicht College nog geen volledige invulling heeft kunnen geven aan het CKV programma. De verwachting is dat dit lopende het schooljaar ingevuld gaat worden.

)3 = lager aantal bezoekers wordt verklaard doordat het kunstevenement Rijnhuizen Buitengewoon niet in de telling is meegenomen, omdat dit evenement eenmaal in de twee jaar georganiseerd wordt en in de plaats is gekomen van de jaarlijkse Kunstmarkt.

)4 = inclusief bezoekers zwembad.

)5 = indicatoren voor de Stadspas zijn voor het eerst in 2019 in de Programmabegroting opgenomen, voorheen werd hierover in kwartaalrapportages informatie gegeven.

)6 = stabilisatie na drie jaar.

[1] Prognose bibliotheek is gestoeld op de resultaten van de eerste vijf maanden van 2019. In het kader van klantenbinding is een nieuw abonnement geïntroduceerd de zogenaamde clubkaart. Dit zijn nu 725 van de betalende leden.
[2] De lagere prognose wordt veroorzaakt doordat met name het Oosterlicht College nog geen volledige invulling heeft kunnen geven aan het CKV programma. De verwachting is dat dit lopende het schooljaar ingevuld gaat worden.
[3] Lager aantal bezoekers wordt verklaard doordat  het kunstevenement Rijnhuizen Buitengewoon niet in de telling is meegenomen, omdat dit evenement eenmaal in de twee jaar georganiseerd wordt en in de plaats is gekomen van de jaarlijkse Kunstmarkt.
[4] Inclusief bezoekers zwembad.
[5] Indicatoren voor de Stadspas zijn voor het eerst in 2019 in de Programmabegroting opgenomen, voorheen werd hierover in kwartaalrapportages informatie gegeven.
[6] Stabilisatie na drie jaar.