Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Ondersteuning

Effectindicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Mantelzorgers kunnen hun taak aan.

59%

60% 

60%

Tevredenheid vrijwilligers over hun ondersteuning )1

3,7

4,0

4,0

Inwoners vinden de geboden ondersteuning passend.

69%

 80%

75%

Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen

14%

9%

14%

Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig  wonen vanuit een intramurale setting )2

35

40

40

)1 = Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

)2 = vanuit de ambulantisering U16 MO/BW (Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen) zijn er 36 uitstromers per jaar afgesproken. De Meander wordt later opgeleverd dan oorspronkelijk gedacht en biedt m.i.v. 2020 goede mogelijkheden, daarom is onze ambitie wat hoger.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt.

68%
(geldt voor de regio)

70%

70%

Gesprekken met inwoners in dagbesteding, om te onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om in te stromen in een participatieplek of op termijn betaald werk met loonkostensubsidie.

25

35

40

Aantal uithuisgeplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen.

45

--

40

Aantal uithuisgeplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen.

125

--

130

De Thuiszittersaanpak Lekstroom leidt tot een daling van het percentage thuiszitters en onderwijsvrijstellingen:

- aantal thuiszitters: jongeren tussen de 5 en 18 jaar die vallen onder de leerplicht en/of kwalificatieplicht en ingeschreven staan op een school, maar zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimen, zonder dat ze vrijstelling hebben van de leerplicht.

20

14

16

- aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht (kan telkens voor een jaar
worden afgegeven op basis van psychische en lichamelijke klachten van een kind)

26

28

26