Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Veiligheid

Effectindicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Veiligheidsgevoel (percentage)*

pm

<27% 

<27

Criminaliteitscijfer (aantal per 1.000 inwoners)

55,9

 <68

<55

Overlastmeldingen jeugd (aantal per 10.000 inwoners)

46

125** 

50

Naleefgedrag Omgevingsrecht Milieu (percentage)

49%

52%

55%

Controles schenken en/of verkopen aan <18 jaar met mysterieguest***

n.v.t.

n.v.t.

15

Besproken signalen in ondermijningsoverleg****

-

-

20

* % bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt
** In 2019 was het streven om de overlast te verminderen, maar de meldingsbereidheid onder gebruikers en bewoners te stimuleren vandaar de hogere streefwaarde. Gebleken is dat het aantal meldingen niet dusdanig toeneemt om de hoge streefwaarde vast te houden.
***de indicator naleefpercentage is geschrapt, omdat we juist gelegenheden bezoeken waarbij we het vermoeden hebben dat het niet goed gaat. Dit maakt dat het naleefpercentage lager uitkomt dan het daadwerkelijk is. De nieuwe indicator is het aantal controles met een mystery guest
**** nieuwe indicator om beter zicht te krijgen op ondermijningsaanpak. In de loop van het jaar wordt bekeken of deze indicator aangescherpt/ doorontwikkeld kan worden.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Aantal autokraken

651

 <770

<651

Aantal woninginbraken

223

<260

<223

Aantal bestaande bouw controles

26*

 40

30

Aantal thema controles

15

30

30

*Er zijn in 2018 minder controles bestaande bouw en themacontroles dan vooraf ingeschat. Dit is te wijten aan krapte in capaciteit en een aantal incidenten die veel inzet hebben gevraagd. Het aantal controles nieuw- en verbouw is hoger geweest dan vooraf ingeschat en heeft daarmee de nodige capaciteit gekost.

Voorgesteld wordt om het aantal Top X uitgestroomd niet meer als indicator op te nemen. Deze indicator geeft niet goed de werkzaamheid van de aanpak weer. Soms stroomt iemand uit ondanks intensieve inspanningen, maar is toch niet het gewenste resultaat bereikt. Hier geldt dat verantwoording aanpak beter kwalitatief gezien kan worden dan kwantitatief.

Het thema huiselijk geweld komt terug in het programma Bescherming.