Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Versterking eigen kracht

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Inwoners geven aan grip te hebben op/ richting te kunnen geven aan hun eigen, plezierig leven (sociale kracht in sociale kracht monitor, schaal 1-5)

 4,0

4,0

4,0

Collectieve zelfredzaamheid (sociale kracht monitor, schaal 1-5)

 2,9

3,2

3,2

Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten
(n.a.v. de ervaringen in 2018 is de streefwaarde voor 2019 gelijk gehouden)

340

350

370

Aantal inwoners met een participatieplek
(n.a.v. de ervaringen in 2018 is het streefwaarde voor 2019 bijgesteld)

31

20

25

Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt (vanaf 2020 lokale cijfers)

260

400

220

Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt (vanaf 2020 lokale cijfers)

88

400

220

Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar

1,9%

1,5%

1,7%

 

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart (% inwoners dat gevonden heeft wat hij/zij zocht)

In 2018 is geen Geynwijs onderzoek gehouden

70%

75%

Tevredenheid inwoners over deskundigheid professionals Geynwijs

In 2018 is geen Geynwijs onderzoek gehouden

3,8

3,8

Tevredenheid over tijd tussen eerste contact en start ondersteuning professionals Geynwijs

In 2018 is geen Geynwijs onderzoek gehouden

4

4

Aantal koppelingen Buurtgezinnen.nl

15

15 nieuwe koppelingen en onderhoud 15 bestaande koppelingen

15 nieuwe koppelingen en onderhoud 15 bestaande koppelingen

Taakstelling huisvesting statushouders

Aantal gehuisveste statushouders

Aantal nog te huisvesten statushouders

87

60

27

44 + 27 = 71

33 )1

38 )2

Nog niet bekend )3

)1 = stand van zaken op 1 september 2019.

)2 = in verband met de gefaseerde oplevering van de Meander sturen we per 2020 zoveel mogelijk op statushouders die hiervoor in aanmerking komen. Dit lijkt kansrijk om invulling te geven aan de totale opgave.

)3 = opgave taakstelling 2020 wordt in het najaar 2019 vanuit het Rijk doorgegeven.