Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Bescherming

Effectindicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag

253

280

300

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Aantal meldingen minderjarigen dat door Veilig Thuis is doorgezet naar het sociaal wijkteam.

360

360

440

Aantal begeleidingen (drang) door Samen Veilig

193

180

180

Aantal casussen waar gemeente ketenregie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar:
a. aantal actieve zaken in dat jaar
b. aantal advieszaken

a. 72
b. 50

a. 75
b. 20