Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Onderwijs

Product

Onderwijs

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

3.060

3.322

4.427

4.322

4.295

4.321

Baten

-1.686

-1.696

-2.629

-2.506

-2.443

-2.443

Saldo

-1.373

-1.625

-1.799

-1.816

-1.852

-1.878

De lasten en baten nemen met circa 1 miljoen toe. Dit wordt veroorzaakt door het Uitvoeringsplan onderwijskansenbeleid waarin verruimende maatregelen zijn getroffen voor voorschoolse educatie, activiteiten die onderwijsachterstanden terugdringen en middelen voor het programma Taalvisite. De hogere lasten worden gedekt door de van het Rijk ontvangen middelen Onderwijsachterstandenbeleid.