Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Transformatieagenda

Product

Transformatieagenda

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

2.270

2.511

2.221

1.415

0

0

Baten

-102

0

0

0

0

0

Saldo

-2.168

-2.511

-2.221

-1.415

0

0

De raad heeft de Transformatieagenda Sociaal Domein fase 3 vastgesteld. De financiële vertaling hiervan is verwerkt in de begroting 2020.