Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Reservemutaties Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Reservemutaties per Reserve

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Reserve Sociaal Domein

4.248

3.251

2.715

430

-

-

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

-54

332

137

134

12

-

Reserve Woonwijs

50

25

25

25

25

-

Saldo

4.244

3.608

2.876

589

37

0

Ontwikkeling reserve Sociaal domein
Met de onderstaande tabel willen wij u informeren over het verloop van de reserve sociaal domein. We presenteren in de onderstaande tabel de cijfers tot en met 2021 omdat daarna conform een raadsbesluit de reserve per 31-12-2021 wordt opgeheven. Het sociaal domein (alle budgetten binnen het "hek") zal dan in zijn geheel binnen de reguliere begroting worden opgenomen.

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

Stand reserve per 1 januari:

6.407

3.156

442

Prognose onttrekking (exploitatieresultaat)

-651

Transformatieagenda 2019 - 2021

 -2.600

-2.148

-1.255

Exploitatieresultaat 2020 - 2021

-566

825

Stand reserve per 31 december:

3.156

442

12

Overige reserves
Ter dekking van de exploitatielasten van Luifelstede wordt uit de reserve Verhoogde opvang instroom statushouders € 137.000 en reserve Woonwijs € 25.000 onttrokken.